ISSN:2149-0821

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KURUMLAR VERGİSİ GELİRLERİ: TÜRKİYE İÇİN GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ


Küreselleşmenin gelişime bağlı olarak uluslararası sermaye hareketlerinin son yıllarda arttığı gözlemlenmektedir. Bu hareketliliğin arka planındaki etkenlerden biri de sermaye gelirleri üzerine uygulanan vergi oranlarının ülkeler arasında farklılaşmasıdır. Diğer yandan literatürde pek fazla irdelenmemekle birlikte ülkelere yönelen doğrudan yabancı yatırımların da vergi gelirleri üzerinde etkide bulunması muhtemeldir. Bu çalışmanın amacı söz konusu vergilerden kurumlar vergisinin doğrudan yabancı yatırımlar ile ilişkisini her iki yönden Türkiye özelinde test etmektir. Bu amaçla 2006:01-2016:04 üçer aylık veri setinden ve Granger nedensellik analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı yatırımlar ile kurumlar vergisi gelirleri arasında Granger nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Diğer yandan yapılan yatırımlar sektörler açısından ele alındığında; kurumlar vergisi gelirlerinden sınai sektöre yapılan yatırımlara doğru tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Tarım sektörü ve hizmetler sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ile kurumlar vergisi gelirleri arasında ise, tam tersi yönde Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur.


Keywords


vergi rekabeti, kurumlar vergisi.

Author: Hale AKBULUT
Number of pages: 647-657
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3470
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.