ÖZEL HASTANE TERCİHİNDE KURUMSAL İMAJIN ROLÜ
THE ROLE OF CORPORATE IMAGE IN PRIVATE HOSPITAL CHOICE

Author : Şadiye Nur GÜLEÇ
Number of pages : 275-292

Abstract

Günümüz rekabet koşullarında gittikçe büyüyen ve birbiriyle benzeşen kurumlar için önemli bir ayırt edicidir kurum imajı. Ürünlerin, hizmetlerin ve kurumların birbiriyle tıpa tıp benzer hale geldiği, artık somut anlamda bir farklılık elde edilemediği noktada kurum imajı imdada yetişmiş, kurumlar için önemli bir katma değer olarak varlığını kabul ettirmiştir. Özel hastane tercihinde kurumsal imajın ne derece etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmış bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış olup, Samsun ilinde özel hastaneden hizmet almış 504 katılımcıya yüz yüze anket tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular bize "hekim ile ilgili faktörler" ve "hizmet kalitesi faktörleri" başta olmak üzere kurum imajına ait faktörlerin özel hastane tercihinde etkili olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda özel hastanelerin kurumsal imajına yönelik yapacağı çalışmalar hastanenin tercih edilme oranını artıracaktır.

Keywords

İmaj, kurum imajı, özel hastane, halkla ilişkiler

Read:445

Download: 158