ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

İŞ STRESİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ


Bu araştırmanın amacı, iş stresinin sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmasını incelemektir. Araştırmanın evrenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı çalışanlarının yer aldığı (memur, sözleşmeli, işçi) 206 çalışan oluşturmaktadır. Çalışma grubu için kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi seçilmiştir. Araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. 206 katılımcıdan toplanan veriler SPSS 21 programında tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve fark testleri yapılarak analiz edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdikleri için tüm analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde araştırmada ele alınan sosyo-demografik değişkenlerden sadece cinsiyet değişkeni açısından iş stresi puanlarındaki farklılaşma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kadınların iş stresi puanları erkeklerin puanından anlamlı düzeyde yüksektir. Bu bulguya dayanarak cinsiyetin iş stresini farklılaştıran bir unsur olduğu söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Stres, İş Stresi, Sosyo-Demografik Değişkenler

Yazar: Melike ÖZTÜRK -
Sayfa Sayısı: 524-535
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5178
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.