ISSN:2149-0821
The Journal of Social Sciences

Editor: Dr. Taner NAMLI
Assistant Editor: Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK ÇELİK - Dr. Faruk GÜLER - Ar. Gör. Enser YILMAZ
Publication Place: MALATYA
Year-Number: 2019-43
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ergin UZGÖREN - Gamze DUGAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA HİZMET SAĞLAMA MODELİ OLARAK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ: ESKİŞEHİR İÇİN DURUM ANALİZİ, 1-22
COMMON HEALTH AND SAFETY UNITS AS A SERVICE PROVISION MODEL IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: SITUATION ANALYSIS FOR ESKISEHIR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39516
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih ARSLAN MEHMET AKİF’İN DEĞERLER BİLİNCİNDE BİR RUHSAL DÜŞ/İNSANDEĞER TASARIMI: ASIM MODELİ, 23-31
MEHMET AKIF'S A MENTAL DREAM / HUMAN DESIGN IN THE CONSCIOUS OF VALUES: ASIM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39690
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Deniz DEMİRARSLAN BATILILAŞMA/MODERNLEŞME SÜRECİNDE KENTSEL KAMUSAL ALANLARIN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KENTSEL DONATI ÖGELERİNE GENEL BİR BAKIŞ, 32-63
AN OVERVIEW OF STUDIES ON THE REGULATION OF URBAN PUBLIC SPACES AND URBAN EQUIPMENT IN WESTERNISATION/ MODERNISATION PROCESS IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39321
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet ÖZMENLİ BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK ERZURUM YAKUTİYE MEDRESESİ, 64-73
ERZURUM YAKUTIYE MADRASAH AS AN EDUCATIONAL MATERIAL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39438
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Asım ÇOBAN - Turgut İLERİ ÖĞRETMEN GÖZÜYLE KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA AMASYA, 74-85
THE CULTURAL TOURİSM OF AMASYA REGARDİNGTOTHE TEACHERS'
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39418
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Selda MANT MENAY GÜNÜMÜZ SANATINDA FİGÜR MEKAN İLİŞKİSİ, 86-94
FIGURE SPACE RELATIONSHIP IN CONTEMPORARY ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.38929
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aynur MAKTAL (ERBAŞ) ESTAMPAJ ÖRNEKLERİNDE, AYASOFYA ŞADIRVANI KUBBE KASNAĞINDAKİ CELî TA‘LîK KİTÂBELER, 95-117
INSCRIPTIONS WRITTEN WITH CELI TA‘LIK IN THE DOME OF THE HAGIA SOPHIA EXAMPLING THEIR ESTAMPAGES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39763
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Murat GÖKALP - Vafa NABİYEVA AZERBAYCAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ, 118-130
TOLERANCE LEVELS OF AZERBAIJAN UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39688
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

T. Osman MUTLU - İpek KOCABIYIK ÖNSOY EGE BÖLGESİNDE YAŞAYAN YABANCILARIN REKREASYONEL EĞİLİMLERİ VE REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, 131-149
INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT ADMINISTER THE PARTICIPATION OF RECIPIENT TRENDS AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN FOREIGNERS LIVING IN THE AEGEAN REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37835
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şenay KAYĞIN FRED UHLMAN’IN KAVUŞMAK ADLI YAPITINDA NASYONAL SOSYALİST DÖNEM VE TOPLUMSAL SINIF FARKI/AYRIMI, 150-161
NATIONAL SOCIALIST ERA AND SOCIAL-CLASS DISTINCTION/DISCRIMINATION IN FRED UHLMAN’S REUNION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39753
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih ARSLAN KADINSI METİNLER, KADININ DEĞİŞİMİ: “MÜREBBİYE / ŞIPSEVDİ / BİLLUR KALP”TE OTOFEMİNEN EĞİLİMLER, 162-169
WOMEN'S TEXTS, CHANGE OF WOMEN: IN AUTOFEMININE TRAINING IN “MÜREBBİYE / ŞIPSEVDİ / BİLLUR KALP”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39691
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Duygu HARMANDAR DEMİREL - H. İbrahim GENÇ Çetin YAMAN YEREL YÖNETİMLERDE BULUNMASI GEREKEN EGZERSİZ VE ÇOCUK OYUN ALANLARI İLE HALKIN BU ALANLARDAN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ (ADAPAZARI İLİ ÖRNEĞİ), 170-189
EXERCISE AND CHILDREN’S PLAY AREAS WHICH ARE NECESSARY FOR MUNICIPAL ADMINISTRATIONS AND EXPECTATIONS OF SOCIETY FROM THESE PLACES (THE EXAMPLE OF ADAPAZARI).
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37020
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Berkan KARAGÖZ TİEBOUT HİPOTEZİ AÇISINDAN İÇ GÖÇTE MALİ DÜŞÜNCELERİN ETKİSİ: TEORİK BİR ÇERÇEVE , 190-199
THE FISCAL THOUGHTS’ IMPACT ON INTERNAL MIGRATION IN TERMS OF TIEBOUT HYPOTHESIS: A THEORETICAL FRAMEWORK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39416
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ’DE DEİZM NÜBÜVVET GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ, 200-222
CRITICISM OF THE PROPHETHOOD VIEW OF DEISM IN MATURIDI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39322
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet ÖZKANOĞLU GÜNEY AMERİKA GELENEKSEL DANSLARINDAN MİLONGA, TANGO VE CHORO’NUN 20. YÜZYIL ÇAĞDAŞ GİTAR REPERTUVARINA KATKILARI, 223-234
THE CONTRIBUTION OF SUCH TRADITIONAL SOUTH AMERICAN DANCES AS MILONGA, TANGO AND CHORO TO THE 20TH CENTURY CONTEMPORARY GUITAR REPERTOIRE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39412
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tunay ASLAN TÜRKİYE’DE FUTBOLCU FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: ÖRNEK UYGULAMALAR, 235-247
ACCOUNTING FOOTBALLER ACTİVİTIES IN TURKEY: CASE STUDIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39290
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Turgut İLERİ - Asım ÇOBAN TURİZM KENTİ OLMAYA ADAY AMASYA İÇİN ÖNERİLER, 248-259
SUGGESTIONS FOR AMASYA TO BECOME A CANDIDATE CITY OF TOURISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39264
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hasan DELEN - Jiyan AKTAŞ UZMAN GÖRÜŞLERİ EŞLİĞİNDE VİYOLONSELİN, LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİ İLE MESLEKİ HAYAT İÇERİSİNDE EDİNİLEN BİLGİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, 260-268
COMPARISON OF THE VIEWS OF THE INSTRUCTORS ABOUT CELLO, ACADEMIC TRAINING PROCESS AND PROFESSIONAL LIFE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32617
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rahman AKALIN DİL EDİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAÇ OLARAK ÇEVİRİ , 269-280
TRANSLATION AS A TOOL FOR MEASURING LANGUAGE COMPETENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39471
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Evrim DERİNÖZLÜ - M. Nafiz DURU LÜKS MARKA TERCİHİNDE DUYGUSAL REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNİN ETKİSİ, 281-291
THE EFFECT OF EMOTIONAL ADVERTISEMENT APPEALS ON LUXURY BRAND PREFERENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37423
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Süreyya YILMAZ - Kadir YILDIRIM BİR SAĞLIK KURUMUNDA YÖNETİM, LİDERLİK İZYON VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ, 292-303
THE OPINIONS OF THE EMPLOYEES ABOUT THE MANAGEMENT, VISION AND LEADERSHIP CHARACTERISTICS IN A HEALTH ORGANIZATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.38838
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahar ARTAN OSKAY - Yazar: Tina Porwal Çeviri: Bahar Artan Oskay SOYUT DIŞAVURUMCULUK’TAN MİNİMALİZME İRONİK AÇIKLAMA , 304-313
THE IRONIC EXPLORATION FROM ABSTRACT EXPRESSIONISM TO MINIMALISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39746
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Alper SAYIN - Mahmut ÖZCAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ – ECZA DEPOSU UYGULAMA ÖRNEĞİ, 314-322
INFORMATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS SECTOR - PHARMACEUTICAL WAREHOUSE APPLICATION EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37422
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa GÜNALAN OLUMSUZ BİR DUYGU OLARAK İŞ YERİNDE KISKANÇLIK VE ÖRGÜT ALGILARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ, 323-335
A LITERATURE REVIEW ON WORKPLACE JEALOUSY AS A NEGATIVE EMOTION AND ORGANIZATIONAL PERCEPTIONS RELATIONSHIPS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39758
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bülent KARA - Sultan ARSLANKAYA DARBEYE VE YENİ BİR ANAYASAYA GİDEN YOLDA İSMET PAŞA’LI YILLAR VE BAŞLICA OLAYLAR, 336-357
THE YEARS OF ISMET PASHA AND THE MAJOR EVENTS OF THE TIME ON THE WAY TO THE COUP D'ETAT AND THE NEW CONSTITUTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39747
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

ADEM DOĞAN - Yeşim ŞENER SİYASAL PARTİLERİN HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINI SEÇMENLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 358-377
AN INVESTIGATION ON THE EVALUATION OF THE ELECTIONS OF PUBLIC RELATIONS OF POLITICAL PARTIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39549
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İhsan TOPCU - Mehmet Ali DİLCİ EĞİTİMDE SEVGİ DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI, 378-393
PRINCIPALS’ AND TEACHERS’ OPINIONS ON THE USE OF LOVE LANGUAGES IN EDUCATION: A CASE STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39708
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özkan AYDOĞDU BOZÜYÜK (BİLECİK) YERLİ AĞZINDA İKİNCİL UZUN ÜNLÜLER, 394-492
SECONDARY LONG VOWELS IN BOZÜYÜK (BİLECİK) NATIVE DIALECT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40072
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Meher BAYRAMOĞLU 20-YÜZYIL RESİM SANATINDA KOLAJ- KOMPOZİSYON, 430-439
COLLAGE AND COMPOSITION IN 20-CENTURY PAINTING ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37352
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Galip ÇAĞ OSMANLI DEVLETİ'NİN BALKANLARA ÇIKIŞ GÜZERGÂHINDA İZMİT/KÖRFEZİ, 440-447
İZMİT / GULF IN THE ROUTE OF THE OTTOMAN STATE TO THE BALKANS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39937
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gül Nihal KUL FEHÎM-İ KADÎM’İN GAZELLERİNDE TASAVVUFÎ BİR ALGI OLARAK “BİZ” KAVRAMI, 448-460
THE CONCEPT OF “US” AS A SUFI PERCEPTION IN THE GHAZALS OF FEHÎM-İ KADÎM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39829
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Duygu ÖZAKIN MİHAİL ŞOLOHOV’UN “ŞİBALOK” KARAKTERİZASYONUNDA SİMGESEL ŞİDDET VE KAHRAMANIN FAİLLİĞİ, 461-475
SYMBOLIC VIOLENCE AND PERPETRATION OF THE HERO IN THE CHARACTERIZATION OF MIKHAIL SHOLOKHOV'S “SHIBALOK”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37339
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Ali DURUR KUR’AN TEFSİRİNDE EBÛ HANİFE EKOLÜNÜN ROLÜ, 476-490
THE ROLE OF EBÛ HANIFE SCHOOL IN QUR'AN TEFSIR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39693
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

H. Ozan DEMİRTAŞ - H. Seval KÖSE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİNDE POPÜLER MÜZİKLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, 491-500
VIEWS OF MUSIC TEACHERS IN TRAINING ON USAGE OF POPULAR MELODIES IN PIANO EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39267
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sefa ÖZBEK - Ferit ÖNDER Enver GÜNAY İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 501-515
THE VALIDITY OF TWIN DEFICITS HYPOTHESIS: THE CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39761
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İbrahim Halil TANIK 1950’Lİ YILLARDA URFA’DA BASIN, 516-524
PRESS IN URFA IN THE 1950'S
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37409
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Senem GÜRKAN KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI ve TÜRKİYE’DE ÇEVRE EĞİTİMİNİN DURUMU, 525-537
GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS and THE STATUS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37027
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sadegül DURGUN - Ahmet Hamdi AYDIN TÜRKİYE’NİN YÖNETİŞİM PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, 538-550
AN ASSESSMENT OF TURKEY'S GOVERNANCE PERFORMANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39561
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oktay YİĞİT - Eray YURTSEVEN REKREASYONEL SPORA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNDEKİ FARKLILAŞMALARIN ARAŞTIRILMASI, 551-565
AN INVESTIGATION OF THE DIFFERENTIATIONS IN SELF-ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THE VARIABLES RELATED TO RECREATIONAL SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39350
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Müşerref ŞENTÜRK - Mehmet Kaan DEMİR AİLE FAKTÖRÜNÜN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 566-586
EXAMİNATİON OF THE EFFECT OF FAMİLY FACTOR ON THE ACADEMİC SUCCESS OF PRİMARY SCHOOL STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39631
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yusuf GÖRGÜLÜ KURUMSAL KİMLİK YARATMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM (ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ), 587-609
STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PROCESS OF CREATING CORPORATE IDENTITY (EXAMPLE OF ELAZIĞ MUNICIPALITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39489
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Selen PEKASLAN ÖZDAŞ - Salim DURUKOĞLU ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HAYVAN SEVGİSİ KAZANDIRMAYA DÖNÜK METİNLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, 610-619
A REVIEW OF TEXTS WRITTEN ABOUT ANIMAL LOVE IN SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37806
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cemal OKÇU TÜRKÇEDE GELECEK ZAMAN EKİ İLE İSTEK KİPİ ARASINDAKİ BİÇİMSEL PARALELLİK, 620-626
FORMAL PARALLELITY BETWEEN FUTURE SUFFIX AND OPTATİVE MOOD IN TURKİSH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.36992
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Onur TOS - Zülfiye ACAR ŞENTÜRK KURAMSAL ÇÖZÜMLEME: GET OUT FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME , 627-645
THEORETICAL ANALYSIS: A REVIEW ON GET OUT FILM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39985
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa AYGÜN - Murat Adil SALEPÇİOĞLU İŞGÖREN SEÇİMİNDE İÇ KAYNAK KULLANIMININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 646-666
THE EFFECT OF INTERNAL RESOURCE USE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN EMPLOYEE SELECTION: A RESEARCH ON PARTICIPATION BANKING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39909
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Neslihan ÖZTAŞ FİİLİMSİ KATEGORİSİNE BAĞLI ZARF-FİİLLERİN BİR SÖZLÜK MADDESİ OLARAK KULLANILMASI , 667-674
THE USE OF ENVELOPE-VERBLE AS A DICTIONARY SUBSTANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39914
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İsmail YAMAN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI BAĞLAMINDA BİR SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI, 675-688
CONSTRUCTING A GLOSSARY ON USING TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39618
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nihat KAVAN - Erhan AKIN MUTSUZ ÇOCUKLAR ÜLKESİ ADLI ROMANDA YER ALAN HALK BİLİMİ MOTİFLERİ, 689-703
IN THE ROME, THE COUNTRY OF UNDERSTANDED CHILDREN FOLK SCIENCE MOTIF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.38815
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevcan BAYRAK ÇELİK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMANIN ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİ , 689-703
THE EFFECT OF DRAMA ON PRESCHOOL EDUCATION IN CHILDREN'S DEVELOPMENT AREAS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40170
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sefa ÖZBEK - Ferid ÖNDER YATIRIM VE TASARRUF EŞİTSİZLİĞİ: E7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ, 711-725
INVESTMENT AND SAVING INEQUALITY: THE CASE OF E7 COUNTRIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39762
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.