ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol
Sosyal Bilimler Dergisi

Editör: Dr. Taner NAMLI
Editör Yardımcısı: Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Faruk GÜLER - Ar. Gör. Enser YILMAZ
Yayın Yeri: MALATYA
Yıl-Sayı: 2019-40
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Davut AYDÜZ ABESE SÛRESİ’NİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ’NE DÂİR RİVÂYETİN TAHLÎLİ, 1-15
A CRITICAL APPROACH TOWARDS THE RE-EVALULATION OF OCCASION OF REVELATION REPORTS REGARDING THE CHAPTER ABASA
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5173
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erdal FIRAT TÜRKİYE SOLU: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, 16-33
TURKEY'S LEFT: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.32517
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halil AKDENİZ GELECEĞİN YARATICILIK VE İNOVASYON GELİŞTİRME EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE BİR TASARI; BİR PİLOT PROJE ÖNERİSİ., 34-60
A DESIGN ON THE EDUCATIONAL MODEL OF CREATIVITY AND INNOVATION DEVELOPMENT OF THE FUTURE; A PILOT PROJECT PROPOSAL
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5196
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Emel Poyraz - SERDAR CANBAZ İŞLETME ÇALIŞANLARININ STRES KAYNAKLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ, 61-84
A FIELD STUDY ON REVIEWING STRESS SOURCES OF BUSINESS EMPLOYEES: KIRKLARELİ PROVINCE CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5182
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Rasim SOYLU II.ABDÜLHAMİD VE SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ’NİN KURULUŞU, 85-96
II. ABDULHAMID AND THE ESTABLISHMENT OF “SANAYI-I NEFISE MEKTEBI” (ART ACADEMY)
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5225
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aysel DEMİROĞLU MEMİŞ - SİNAN DAĞ AYSEL DEMİROĞLU MEMİŞ GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ-3: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 97-116
VALIDITY AND RELIABILITY OF THE DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION - THIRD EDITION
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5206
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hüseyin SELİMLER - Süleyman KALE BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ PERFORMANSININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : (2015 – 2018), 117-142
EVALUATION OF CREDIT MANAGEMENT PERFORMANCE IN THE BANKS BY TOPSIS METHOD : (2015 – 2018)
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5183
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa IŞIK İFADE OLARAK SANAT’IN DİLİ VE DE STİJL HAREKETİN TİPOGRAFİ YANSIMALARI, 143-152
THE LANGUAGE OF ART AS AN EXPRESSION AND TYPOGRAPHICAL REFLECTIONS OF DE STIJL MOVEMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5237
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Özden İBRAHİMAĞAOĞLU İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KARGO ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 153-179
THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM: A RESEARCH ON THE EMPLOYEES OF THE COURIER COMPANY
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5233
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cihan CILBIRCIOĞLU - Hakkı ÇILGINOĞLU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: AVRUPA PATENT ANTLAŞMASI, AVRUPA PATENT OFİSİ, TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GASTRONOMİ ALANINDAKİ PATENT ÖRNEKLERİ, 180-192
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: EUROPEAN PATENT AGREEMENT, EUROPEAN PATENT OFFICE, TRADE-INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND GASTRONOMY PATENT EXAMPLES
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5230
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zeynep TAŞYÜREK SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İNTERNET KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ, 193-207
EFFECTS OF INTERNET AIDED EDUCATION IN THE SOCIAL SCIENCES CLASSES ON STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS and PERMANENCE OF THE INFORMATION
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5184
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erhan ALPASLAN - İsmail AKDENİZ CHP PARTİ MÜFETTİŞİ ŞEVKET ÖDÜL’ÜN 1936 TARİHLİ TEFTİŞ RAPORUNDA MARAŞ VİLAYETİ İLE İLGİLİ BAZI TESBİTLER, 208-229
SOME DETECTİONS ABOUT MARAŞ PROVİNCE FROM 1936 DATED İNSPECTİON REPORT OF ŞEVKET ÖDÜL THE PARTY İNSPECTOR OF
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5222
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Özden İBRAHİMAĞAOĞLU SANAL KAYTARMA İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: REKLAMCILIK VE BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞGÖRENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA , 230-257
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBERLOAFING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON EMPLOYEES OF ADVERTISING AND BANKING SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5234
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kızbes Meral KILIÇ - Fatma KIRIMLI TAŞKIN Hasan Tahsin KILIÇ ANNE BABALARI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARIN BOŞANMA SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİNİN GELİŞİMSEL, İLİŞKİSEL ve ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA, 258-275
INVESTIGATION of the DIVORCE CHILDREN’s EXPERIENCES in DIVORCE PROCESS in the CONTEXT of DEVELOPMENTAL, RELATIONAL and ENVIRONMENTAL VARIABLES: A QUALITATIVE STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5210
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet ÇELİK LÜBNAN’DA SİVİL TOPLUM KÜLTÜRÜ VE KÜRT ORGANİZASYONLARI, 276-284
CIVIL SOCIETY CULTURE AND KURDISH ORGANISATION IN LEBANON
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5205
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hasan Aykut AYSAN Elazığ İlindeki Yüzme Antrenörlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, 285-296
Evaluation of Communication Skills of Swimming Trainers in Elazığ Province
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5245
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ayhan KARAKAŞ ÜSTÜNLÜK KURAMI BAĞLAMINDA ÂŞIK ATIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 297-307
SPATS OF MINSTREL ACCORDING TO THE THEORY OF SUPERIORITY
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5116
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aşkım HATUNOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINDA SOSYAL ÖĞRENMENİN VE MODEL ALMANIN ROLÜ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME, 308-326
A QUALITATIVE STUDY ON THE ROLE OF SOCIAL LEARNING AND MODEL RECEPTION IN INTERNET ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5136
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Rahile GÜRAN - Orçun BERRAKÇAY OTİZMLİLERDEN OLUŞAN BİR MÜZİK TOPLULUĞUNDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACI OLMAK, 327-335
TO BE A VOLUNTEER IN A MUSIC GROUP WHICH INCLUDES INDIVIDIUALS WITH AUTISM
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5181
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sezin AÇIK TAŞAR - Özcan DEMİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE ETİĞİ KAVRAMINI ALGILAMA DÜZEYİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 336-345
THE PERCEPTION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS OF ACCOUNTING ETHICS CONCEPT: THE CASE OF FIRAT UNIVERSITY
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5204
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kevser Sezer KORUCU - Aygen OKSAY SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICI KATKISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ, 346-366
A RESEARCH ON USER CHARGES IN HEALTH CARE: IN ISPARTA
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5179
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Birdal AKAR Kapnos Metaforu: Epiktetos ve Tütün Bağımlılığı, 367-374
The Kapnos Metaphor: Epictetus and the Tobacco Dependence
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5239
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ece Merve YÜCEER - Türev BERKİ DOMENICO SCARLATTI’NİN KLAVYE SONATLARINDA YABANCI SESLİ AKOR SINIFLANDIRMASI: K. 101-150, 378-391
CATEGORIZATION OF THE CHORDS WITH NON-CHORD TONES IN DOMENICO SCARLATTI’S KEYBOARD SONATAS: K. 101-150
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5194
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esin AL ADANA VE OSMANİYE AĞIZLARINDA BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMLERİNİN ÇEKİMLİ FİİLLERDE DOĞRUDANLIK BAĞLAMINDA GÖRÜNÜMLERİ, 392-398
VİEWS OF PAST İNDEFİNİTE TENSE MARKERS İN FİNİTE VERBS İN THE CONTEXT OF DİRECTİVİTY
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5105
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zeliha KAYAHAN KİŞİSEL MAHREMİYETİN BİR İFADE ARACI OLARAK PORTRE ve EKSLİBRİS’DE KULLANIMI ÜZERİNE, 399-419
ON THE USE OF PERSONAL PRIVACY IN EXLIBRIS AND PORTRAIT AS AN EXPRESSION TOOL
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5180
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fatoş KARADAĞ TUAVACADA TEZLİK BİLDİREN TASVİR FİİLLERİ, 420-426
THE SWİFTNESS DESCRİPTİVE VERBS İN TUVAN
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5221
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bahar ARTAN OSKAY SANAT VE TASARIMDA MİNİMALİZM: KAVRAM, ETKİLER, YANSIMALAR VE PERSPEKTİFLER, 427-437
Minimalism in Art and Design: Concept, influences, implications and perspectives
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5156
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Saliha BOZER BAYRAKTAR İSTANBUL KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA YER ALAN ASMA-ÜZÜM TASVİRLİ MEZAR TAŞLARINDAN ÖRNEKLER, 438-470
EXAMPLES OF GRAVESTONES DEPICTED IN GRAPEVINE IN KARACAAHMET CEMETERY IN ISTANBUL
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5199
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gökhan KONAT - Mehmet TEMİZ G20 ÜLKELERİ ARASINDA GELİR YAKINSAMASININ PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE SINANMASI, 471-480
TESTING THE INCOME CONVERGENCE BETWEEN G20 COUNTRIES BY PANEL UNIT ROOT TEST
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5253
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Meryem SONKAYA - Pınar BULUT LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA ÖZ YETERLİK ALGILARI VE YARATICI DRAMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 481-500
THE RELATIONSHİP BETWEEN HIGH SCHOOL TEACHERS' CREATIVE DRAMA SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND ATTITUDES
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5201
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Melike GÜRDOĞAN - Hüseyin BAĞ HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ, 501-523
THE EFFECT OF BLENDED LEARNING ENVIRONMENTS ON ENVIRONMENTAL LITERACY LEVEL
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5208
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Melike ÖZTÜRK İŞ STRESİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ, 524-535
THE JOB STRESS FROM DEMOGRAPHICAL VARIABLES PERSPECTIVE: ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5178
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Derviş KANAT - Nadire KARADEMİR Mehmet TIRAŞ ELBİSTAN'DAKİ GELENEKSEL EVLERE COĞRAFİ BİR BAKIŞ, 536-560
A GEOGRAPHICAL VIEW OF TRADITIONAL HOUSES IN ELBISTAN
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5211
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Laleş USLU AZARAK MELEK TAVUS’UN HALKI EZİDİLER’İN İNANCI, 561-569
MELEK TAVUS’S PEOPLE THE BELIEVE OF EZIDIS
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5197
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Naci Atalay DAVUTOĞLU SANAYİ 4.0’IN UYGULANMASINDA Y KUŞAĞININ ROLÜ, 570 - 580
THE ROLE OF GENERATION Y IN THE APPLICATION OF INDUSTRY 4.0
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5212
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gizem NALÇAKAR - Şerif ESENDEMİR Engelli Bireylerin Türk Televizyon Dizilerindeki Temsili, 581-596
The Representation Of The Persons With Disabilities In Turkish Drama Series
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5228
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erkan ÖZMANTAR MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE’SİNDE İHRAM KONUSUNDA İMAM MÂLİK’E NİSBET EDİLEN GÖRÜŞLERİN TESPİT VE TAHKÎKÎ, 597-611
INDENTIFICATION AND INVESTIGATION OF THE VIEVS OF IMAM MALIK REGARDING IHRAM WORSHIP IN AL-HIDAYAH OF MERGINANI
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5207
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nehir ÖZDEMİR - Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA VERİLEN SEÇMELİ SERAMİK ATÖLYE DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 612-620
EVALUATION OF THE ELECTIVE CERAMIC WORKSHOP COURSE GIVEN IN PAINTING WORK EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF NECESSITY AND QUALIFICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5202
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Seymen ÖZTÜRK TÜRK YÖNETİM VE EĞİTİM GELENEĞİNDE AHİ TEŞKİLATI, 621-647
THE AHI ORGANIZATION IN TURKISH ADMINISTRATION AND EDUCATION TRADITION
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5227
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Büşra İPEK ERİCH FROMM’UN SAHİP OLMAK, OLMAK VE ÖZGÜRLÜK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE: İNSAN DOĞASINI AÇIKLAMAK, 648-662
THE ERİCH FROMM WORKS HAVE TO BE, TO BE, FREEDOM FROM CONCEPT ACCORDING TO: HUMAN NATURE EXPLAIN
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5242
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Süleyman DEMİR HANEFİLERE GÖRE ŞAHSİYETİN SONA ERMESİNİN EVLENME AKDİNE VE NESEBE ETKİSİ, 663-673
ACCORDİNG TO THE HANAFİS, THE EFFECT OF TERMİNATİON OF PERSONALİTY ON THE MARRİAGE CONTRACT AND LINEAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5193
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sevcan BAYRAK ÇELİK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK, 674-681
PRE-SCHOOL IN EDUCATION MATHS
DOI : http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5185
Özet | Abstract | Tam Metin


Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.