Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM BİÇİMLERİNE GÖRE TATMİN OLMA VE ALGILANAN ÖZGÜRLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerine katılım biçimlerine göre tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 241 “Kadın” ve 325 “Erkek” olmak üzere toplam 566 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri top lama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Karlı ve arkadaşları (2008) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” ve Witt ve Ellis (1985) tarafından geliştirilen ve Yerlisu Lapa ve Ağyar (2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann –Whitney U testi uygulanmıştır. Sportif etkinliklere katılım biçimlerine göre serbest zaman tatmin ölçeğinin alt boyutlarında anlamlı farklılık rastlanmazken (p>0.05); sosyal etkinliklere katılım biçimlerine göre serbest zaman tatmin ölçeğinin “rahatlama” alt boyutunda aktif katılımcılar, pasif katılımcılara oranla daha yüksek skor elde etmişlerdir (p<0.05). Sanatsal/Kültürel etkinliklere aktif olarak katılan katılımcılar, serbest zaman tatmin ölçeğinin “Sosyal” alt boyutunda pasif olarak katılan katılımcılara oranla daha yüksek puan elde etmişlerdir (p<0.05). Sportif, sosyal ve sanatsal/kültürel etkinliklere katılım biçimlerine göre serbest zamanda algılanan özgürlük ölçeğinin “bilgi ve beceri” alt boyutunda aktif katılımcılar, pasif katılımcılara oranla daha yüksek puan elde etmişlerdir (p<0.05). Sonuç olarak; Sosyal ve sanatsal/kültürel etkinliklere aktif olarak katılan katılımcıların tatmin olma düzeyleri pasif katılımcılardan daha yüksektir. Sportif, sosyal ve sanatsal/kültürel etkinliklere aktif katılanların etkinlikten algıladıkları özgürlükleri pasif katılımcılara oranla daha fazladır.

Keywords
Serbest Zaman, Serbest Zaman Katılımı, Serbest Zaman Tatmini, Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri