Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçlarının farklı değişkenlere göre incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 161 erkek ve 106 kadın olmak üzere toplam 267 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, katılımcıların sosyal ağ kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla Koçak Usluel ve ark., (2014) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği yapılan “Sosyal Ağların Kullanım Amaçları” ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre sosyal ağ kullanım amaçları ölçeğinin araştırma ve eğlence alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yaşa göre sosyal ağ kullanım amaçları ölçeğinin iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence alt boyutlarında anlamlı farklılık tespitmiş edilmiştir. Haftalık sosyal ağ kullanım sürelerine göre ise, sosyal ağ kullanım amaçları ölçeğinin eğlence alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak cinsiyetin sosyal ağ kullanım amaçları bakımından önemli bir faktör olduğu, yaş ilerledikçe buna paralel olarak katılımcıların daha çok sosyal ağ kullanım amaçlarının da değişiklik gösterdiği, haftalık sosyal ağları kullanım sürelerine bakıldığında ise, kullanım süresi arttıkça katılımcıların eğlence amaçlı sosyal ağları kullandıkları sonucuna varılabilir.

Keywords
Üniversite Öğrencisi, Sosyal Ağ, Sosyal Ağ Kullanım Amaçları

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri