Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerin Serbest Zaman Yönetimleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman yönetim düzeyleri ile yalnızlık düzeylerini belirlemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 138 “Erkek” ve 102 “Kadın” olmak üzere toplam 285 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Wang ve ark., (2011) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından yapılan “Boş Zaman Yönetimş Ölçeği” ve Demir (1989) tarafından geliştirilen “Ucla Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra verilerin analizinde; katılımcıların serbest zaman yönetim düzeyleri ile yalnızlık düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre farklılığını belirlemek için MANOVA ve ANOVA testleri; serbest zaman yönetim düzeyleri ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki düzeyini belirlemek için ise Person Korelasyon testi uygulanmıştır.MANOVA test sonuçlarında “Cinsiyet” ve “Haftalık serbest zaman süreleri” değişkenine göre serbest zaman yönetimi toplam puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05),Serbest zaman yönetimi ölçeği ile Ucla Yalnızlık ölçek puanları arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan Pearson Korelasyon testine göre; SZYÖ ve UYÖ arasında düşük düzeyde ve negatif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların serbest zaman yönetim düzeyleri ile yalnızlık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği ve serbest zaman yönetimleri düzeyleri arttıkça yalnızlık düzeylerinin de azaldığı tespit edilmiştir.

Keywords
Üniversite Öğrencisi, Serbest Zaman Yönetimi, Ucla Yalnızlık

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri