Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERDE ANNE VE BABAYA BAĞLANMA
Giriş: Bağlanma kuramını ilk olarak Bowlby açıklamıştır. Yaşamın ilk yıllarında oluşan bağlanma, daha sonraki psikopatolojik süreci de etkilemektedir. Obsesif kompulsif bozukluk(OKB) günümüz ruhsal hastalıklar sınıflandırma ölçütlerinde kaygı bozuklukları ana başlığında yer alan; tekrarlayıcı biçimde zihni meşgul eden ve kaygıyı arttıran düşünceler ile endişeyi azaltan tekrarlayıcı davranışlarla tanımlanmaktadır. Amaç: OKB’li ergenlerle başka bir hastalığı olan ve sağlıklı ergenlerin bağlanma özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Araştırma grubunu polikliniğimize başvuran 12-18 yaşları arasında 30 OKB’li ergen alındı. Birinci kontrol grubunu (poliklinik kontrol) oluşturan ve farklı psikiyatrik tanı alan ergenler çalışma grubuyla eşleştirilerek olabildiğince yakın yaş ve cinsiyette olması, öykülerinde OKB ve başka grup anksiyete bozukluğu, zihinsel ve motor gerilik, yaygın gelişimsel bozukluklar, psikoz, epilepsi ve diğer nörolojik bozuklukların olmaması temel alınmıştır. İkinci kontrol grubu (sağlıklı kontrol);okul rehberlik ve sınıf öğretmenlerince değerlendirilerek okulda ve evde uyumlu, davranış sorunları olmayan başarılı öğrenciler olmaları öngörülmüştür. Tüm gruptaki ergenlerin anne ve babasının sağ ve birlikte yaşıyor olması aranmıştır. Ebeveyn ve arkadaşlara bağlanma envanteri kısa formu (EABE) ile anne ve babaya bağlanmaları ve Sosyotropi-Otonomi ölçeği (SOSOTÖ) kullanılarak tüm katılımcıların bağımlılığa ve özerkliğe dayalı kişilik özellikleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Bağlanma özelliklerine bakıldığında OKB grubu ile sağlıklı kontroller arası fark yok, hastalığı olan kontrollerde fark vardı. (p<0.05) Bağlanma puanları karşılaştırıldığında anneye bağlanma puanı ortalama 37,0; baba bağlanma ortalama 35,1; anne baba bağlanma puanı 72,1 iken OKB en yüksek puana ve sağlıklı gruplar ile birlikte ortalama üstü iken, diğer kontrol grubu ortalama altında puanlara sahip bulundu. Sosyotopi ve otonomi puanlarına bakıldığında sağlıklı grup yüksek puanlara sahipken, OKB’li ergenler ikinci sırada ve farklı psikiyatrik tanı alan grup en düşük puanlara sahipti. Tartışma: Çalışmada bağlanma güvenliği ile OKB arasında anlamlı ilişki çıkmaması katılımcıların ergenliğin tüm dönemlerini içeriyor olması etkili olmuş olabilir. Bilindiği üzere geç ergenlik döneminde bağlanma ve duygusal yatırımlar anne ve babadan başkasına aktarılmış olabilir. Genelde kaçıngan özelliklerin olmaması OKB’ yi genel anlamda diğer bunaltı bozukluklarından ayırt etmede kullanılabilir.

Keywords
Obsesif Kompulsif Bozukluk, Ergenlik, Anne ve Babaya Bağlanma

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri