Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Spora karşı tutum düzeyinin yüksek olması sportif başarı açısından önem arz ettiği farklı çalışmalarda gözlenmiştir. Bu düşüncelerden yola çıkarak, çalışmamızda ortaöğretim öğrencilerinin spora karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız kapsamında araştırma grubunu, 2018 – 2019 öğrenim yılında Elazığ Merkezinde ortaöğretim öğrencilerinden rastgele seçilmiş 516 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya oluşturan ortaöğretim öğrencilerine; Kişisel Bilgi Formu (yaş, sınıf, cinsiyet, anne ve babanın mesleği, aylık gelir, spor yapma durumu ve spor branşları) ve spora yönelik tutumlarını belirlemek için ise (Koçak 2014) tarafından geliştirilen Spora Yönelik Tutum envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış ve çoklu gruplar için Anova, bağımsız iki grup için ise t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılık gösteren gruplarda ise anlamlılığı belirlemek amacıyla Tukey test sonuçlarında faydalanılmıştır. Çalışmamızda anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Çalışmamızın sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarına bakıldığında psikososyal gelişme boyutunun 3,76 ortalama ile yüksek, fiziksel gelişme boyutunun 3,77 ortalama ile yüksek ve zihinsel gelişme boyutunun 3,82 ortalama ile yüksek olduğu görülmektedir. Kişisel bilgi formu değişkenlerine bağlı olarak ortaöğretim öğrencilerin spora karşı tutumlarında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın bir diğer değişkeni olan ailenin aylık gelir ortalamalarına bakıldığında ise fiziksel gelişme boyutunda aylık geliri düşük olanlar ile aylık geliri orta ve yüksek olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Ailenin aylık düzeylerinin artışı ile öğrencilerinde spora yönelik tutumlarının artışı görülmektedir. Ailelerin maddi açıdan refah düzeyinde olması boş zaman aktivitelerinde spora yönelmeleri doğrudan spora karşı tutumlarını etkileyeceği düşünülmektedir.

Keywords
Spor, Ortaöğretim, Tutum,

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri