Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
(Analysis of Social Network Usage Purposes of University Students According to Different Variables )

Yazar : Emrah SERDAR   - S. Bora ÇAVUŞOĞLU - C. Nihal YURTSEVEN - Feray K. DUMAN - Ataman TÜKENMEZ - Eray YURTSEVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 11
Sayfa : 744-751
642    478


Özet
Araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçlarının farklı değişkenlere göre incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 161 erkek ve 106 kadın olmak üzere toplam 267 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, katılımcıların sosyal ağ kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla Koçak Usluel ve ark., (2014) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği yapılan “Sosyal Ağların Kullanım Amaçları” ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre sosyal ağ kullanım amaçları ölçeğinin araştırma ve eğlence alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yaşa göre sosyal ağ kullanım amaçları ölçeğinin iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence alt boyutlarında anlamlı farklılık tespitmiş edilmiştir. Haftalık sosyal ağ kullanım sürelerine göre ise, sosyal ağ kullanım amaçları ölçeğinin eğlence alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak cinsiyetin sosyal ağ kullanım amaçları bakımından önemli bir faktör olduğu, yaş ilerledikçe buna paralel olarak katılımcıların daha çok sosyal ağ kullanım amaçlarının da değişiklik gösterdiği, haftalık sosyal ağları kullanım sürelerine bakıldığında ise, kullanım süresi arttıkça katılımcıların eğlence amaçlı sosyal ağları kullandıkları sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler
Üniversite Öğrencisi, Sosyal Ağ, Sosyal Ağ Kullanım Amaçları

Abstract
The purpose of the study is to analyse university students' social network usage purposes according to different variables. A total of 267 university students consisting of 161 males and 106 females, selected by random sampling in parallel with this purpose, voluntarily participated in the study. The screening model was used in the study. The sample of the study consists of the students who are studying at the Faculty of Sports Sciences of Istanbul University. As a data collection tool in the study, the “Social Network Usage Objectives” scale, which was validated and acknowledged in Turkish by Koçak Usluel et al. (2014) was used in addition to the personal information form prepared by the researcher, in order to determine participants' social network usage goals. Percentage (%) and frequency methods in order to determine the distributions of personal information of participants; Shapiro Wilks normality test in order to determine if the data had normal distribution were used, and having found out that the data are suitable for non-parametric test conditions, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used to determine the significant differences. Significant differences were found in the research and entertainment sub-dimensions of the scale of gender variable- based social network usage purposes .Significant differences were found in the sub-dimensions of keeping in touch, sharing content and entertainment of the scale of the age-based social network usage purposes. Statistically significant differences were found in the entertainment sub-dimensions of the social network usage purposes by weekly social network usage times.Finally, it can be concluded that gender is an important factor for social network usage purposes; as the age get older , especially the social network usage purposes of participants change accordingly; regarding weekly social networks usage duration, as the duration of use increases, participants tend to use entertainment purpose social networks.

Keywords
College Student, Social Networks, Social Networks Usage Purpose

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri