Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ALGI DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LEISURE PERCEPTION AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Emrah SERDAR   - Mehmet DEMİREL - Duygu HARMANDAR DEMİREL - Veli Ozan ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 18
Sayfa : 549-560
476    357


Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman algı düzeyleri ile problem çözme becerilerini belirlemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulda öğrenim gören amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 95 (%45,5) “Erkek” ve 114 (%54,5) “Kadın” olmak üzere toplam 209 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Esteve ve ark. (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Gürbüz ve ark., (2007) tarafından yapılan “Boş Zaman Anlamı Ölçeği” ve Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe Uyarlaması Şahin ve Ark., (1993) tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra verilerin analizinde; katılımcıların serbest zaman doyum düzeyleri ile problem çözme becerilerinin bazı demografik özelliklere göre farklılığını belirlemek için MANOVA; serbest zaman doyum düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki düzeyini belirlemek için Person Korelasyon testleri uygulanmıştır. MANOVA test sonuçlarında “Cinsiyet” ve “refah düzeyi” değişkenlerine göre serbest zaman algı düzeyleri ve problem çözme envanterinin toplam puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilirken (p<0.05), “yaş”, ve “Spor branşı” değişkenlerine göre ise, serbest zaman algı düzeyleri ve problem çözme envanterinin toplam puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Serbest zaman algı ve problem çözme puanları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yapılan Pearson Korelasyon testine göre; iki ölçek arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Katılımcıların serbest zaman algı düzeyleri ile problem çözme becerilerinin bazı demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği ve problem çözme becerilerinin serbest zaman algı düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üniversite Öğrencisi, Serbest Zaman Algısı, Problem Çözme

Abstract
This study is to determine the level of leisure perception and problem-solving skills of university students and to identify and to reveal the relationship between these two concepts.209 university students in total, 95 "Males" and 114 "Females" selected by purposive sampling have voluntarily attended Survey model has been used in the study. The sample of the study consists of students who are studying at Dumlupınar University. As a data collection tool in research, "The Meaning Of Leisure Scale ", which has been developed by Esteve and friends (1999) and adopted into Turkish by Gürbüz and etl (2007); and “Problem Solving Inventory’’ which has been developed by Heppner and Petersen (1982) and the Turkish Adaptation was developed by Sahin and friends., (1993) were used. Shapiro-Wilks normality test has been applied to identify whether data had normal distribution, in the analysis of data MANOVA was used according to some demographic characteristics in order to identify differences between leisure perception and problem solving skills. Pearson Correlation was used. According to the variables of ‘’gender’’ and ‘’prosperity’’, MANOVA test results showed that there was a significant difference between the level of leisure perception and problem solving inventory in total scores (p<0.05). ‘’age’’ and ‘’sport branch’’ there was no significantly different between the level of leisure perception and problem solving inventory in total scores (p> 0.05). In order to determine relations between leisure perception and problem solving skill Pearson Correlation test was used. And it showed that there was the low level of positive relation between two scales. According to some demographic variables showed that there is significant differences between the level of leisure perception and problem solving skills and problem-solving skills has been found to affect the levels of leisure perception.

Keywords
University Student, Leisure Perception, Problem Solving

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri