Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVLİLİK UYUMU, CİNSEL YAŞAM DOYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE LIFE SATISFACTION BY MARRIAGE AND SEXUAL CONCEPT )

Yazar : Fatih BAL   - Haydeh FARAJİ - İrem ERDİNÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 185-197
211    223


Özet
Evlilik; birlikteliği, dayanışmayı, karşılıklı cinsel doyumun sağlanmasını; en önemlisi, neslin devamını sağlayan bir ilişki biçimidir. Evlilik süreci ise; bireylerin birbirlerine karşı uyum sağlaması durumunda yaşam kalitesini yükseltici bir etkendir. Evlilik kurumundaki uyum kelimesi kritik seviyede önem arz etmektedir. Evliliğin en önem taşıyan bir diğer unsuru cinselliktir. Evlilik içerisinde cinselliğin temel fonksiyonu, yakınlığın pekiştirilmesi, zevkin paylaşımı, evlilik içerisindeki sorunlarla başa çıkarken meydana gelecek gerilimin azaltılmasıdır. Amaç: Çalışmamızın amacı evli bireylerin cinsel doyum, yaşam doyumu, evlilik uyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin ve çiftlerin evlilik doyumu, cinsel yaşam doyumu ve yaşam doyumu algılarının sosyodemografik etmenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 2018 yılında İstanbul ilinde ikamet etmekte olan en az 6 aydır evli olan, okuma-yazma bilen, psikolojik görüşme ve değerlendirmelere uyum sağlayabilecek; bilgilendirilmiş onam formunu imzalayan ve araştırmaya gönüllü katılmış 99’u kadın (%42.7), 133’ü erkek (%57.3) olmak üzere toplam 232 evli birey çalışma grubumuzu oluşturmuştur. Çalışma grubuna; sosyodemografik veri formu doldurulmuş ve Evlilik Uyumu Ölçeği (EUÖ), Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRDCDÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Bağımsız Örnekler T-Testi, ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaşam doyumunun, evlilik uyumu ve cinsel doyum ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların cinsel doyum ve evlilik uyumu düzeylerinin yaşa göre farklılık göstermez iken; cinsiyete, eğitim düzeyine, hane aylık gelir düzeyine, çalışma durumuna, çocuk sahibi olma durumuna, evlilik süresine, anne-babanın medeni durumuna, evliliği yapma biçimine ve evlilik türüne göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Yaşam doyumu düzeylerinin anne-babanın medeni durumuna, evlilik süresine, yaşa ve evlilik türüne göre farklılık göstermediği, buna karşın; cinsiyete, eğitim düzeyine, hane aylık gelir düzeyine, çalışma durumuna, çocuk sahibi olma durumuna ve evliliği yapma biçimine göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Evlilik Uyumu, Cinsel Doyum, Yaşam Doyumu

Abstract
Marriage provides ;cooperation, solidarity, mutual sexual satisfaction to couples. Most importantly, it is a form of relationship that provides the continuation of the generation. The marriage process; it is a factor that improves the quality of life if individuals adapt to each other. The word harmony has a critical importance in marriage instutition. Another important element of marriage is sexuality. The basic function of sexuality in marriage is to strengthen the closeness, to share the pleasure, to reduce the tension that will occur when dealing with the problems in marriage. Aim: The aim of our study is to investigate the relationship between the sexual satisfaction, life satisfaction and marital adjustment levels of married individuals and to determine whether couples' marital satisfaction, sexual life satisfaction and life satisfaction perceptions differ according to sociodemographic factors. Methods: The study group consisted of 99 women (42.7%) and 133 men (57.3%) who has been living in Istanbul for at least 6 months, married, literate, and will be able to adapt to psychological interviews, evaluations and who were volunteers who signed the informed consent form. The sociodemographic data form was completed and the Marriage Compliance Scale (ESS), the Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale (GRDCD) and the Life Satisfaction Scale (LSS) were applied. The data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 package program. Independent samples T-Test, ANOVA, Pearson Correlation Analysis and Regression Analysis were used to analyze the data. Results: It was determined that the life satisfaction of the participants was significantly associated with marital adjustment and sexual satisfaction. While the sexual satisfaction and marital adjustment levels of the participants did not differ according to age; gender, education level, household monthly income level, working status, having a child, marriage period, the marital status of the parents, the way of marriage and the type of marriage were found to be significantly different. Life satisfaction levels did not differ according to the marital status of the parents, length of marriage, age and type of marriage; gender, education level, household monthly income level, working status, having a child and the way of marriage.

Keywords
Marriage Adjustment, Sexual Satisfaction, Life Satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri