Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTALYA YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNİN MÜZİKAL-EDEBİ ANALİZİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE USE OF ANTALYA FOLK MUSIC FOLK MUSIC IN MUSICAL - LITERARY ANALYSIS AND MUSIC EDUCATION )

Yazar : Fatih EVSEN   - Soner ALGI  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 770-793
120    113


Özet
Bu araştırmada, Antalya yöresi Türk halk müziği ezgilerinin müzikal-edebi yönden analizi ve müzik eğitim programlarında kullanım özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir nitelik göstermektedir. Araştırma için tarama modelinden yararlanılmış ve belirlenen konunun temellendirilmesi ve yönlendirilmesi için literatür taraması yapılmıştır. Bu bağlamda, TRT repertuvarına kayıtlı 53 eser tespit edilmiş, repertuvara kayıtlı olmayan ancak yörede bilinip icra edilen 33 Antalya yöresi Türk halk müziği ezgisi kaynak-literatür taraması yapılarak çalışmaya dahil edilmiştir. Böylece 86 Antalya yöresi Türk halk müziği ezgisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu türkülerin müzikal ve edebi analizi yapılarak müzik eğitiminin hangi kademesinde kullanılabilirliğinin uygun olabileceğine dair bilgilere yer verilmiştir. Araştırmada Antalya ilinin sosyo-kültürel yapısı, halk oyunlarının karakteristiği ve yörede kullanılan çalgıların yanı sıra, ezgilerdeki belirgin unsurlar; ses genişliği, usul, makam, türkülerin edebi yapısı, konusu, uzun hava-kırık hava, sözlü-sözsüz dağılımları hakkında bilgiler verilmiştir. Antalya yöresine ait türkülerin 5-13’lü ses aralığına sahip olduğu, %63 oranında 9 zamanlı usullerden oluştuğu, %37 oranda Hüseyni makamının yaygın görüldüğü, nazım şekli olarak %71 oranında koşma türünün yaygın olduğu ve ezgilerin müzik eğitiminde kullanıma uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Antalya, Türk Halk Müziği, Müzik Eğitimi, Analiz

Abstract
This research, it is aimed to investigate the use of the Antalya regional Turkish folk music melodies in musical-literary direction analysis and music education programs. Research is descriptive. A screening model was used for the research and a literature survey was conducted to determine and guide the determined subject. In this context, 53 works recorded in the TRT repertory have been identified and included in the study by searching the literature of the 33 folk songs of Antalya, which are not recorded in the repertoire but are known and performed in the region. Thus, 86 Turkish folk music melodies of Antalya region were examined in detail. There is information about how these songs can be used in musical and literary analysis and music education. In the study, the socio-cultural structure of the province of Antalya, the characteristics of folk dances and the instruments used in the region, as well as the distinctive elements in the melodies; sound width, method, makam, literary structure of turküler, subject, long air-broken air, oral-nonverbal distributions. It has been reached that the musicians belonging to the region of Antalya have a voice range of 5-13, 63% consist of 9 timed procedures, 37% have a widespread presence of Hüseyni, 71% runner style is common, and melodies are suitable for music education.

Keywords
Turkish Folk Music, Music Education, Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri