Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
( INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY AND BODY INDEX LEVELS OF ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL WORKING IN HİTİT UNIVERSITY )

Yazar : Vedat ÇINAR   - Yusuf Burak YAMANER - Salih ÖNER - Mine TURĞUT Gül YAMANER  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 72-83
159    120


Özet
Fiziksel aktivite, İskelet kaslarında meydana gelen kasılma sonucu harcanan enerjinin bazal düzeyin üzerinde olduğu bedensel hareketler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak araştırmamızda; Hitit Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personelin fiziksel aktiviteye günlük hayatlarında ne kadar yer verdiğini ve bireylerin BKİ değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çorum Hitit Üniversitesi’nde akademik ve idari personel olarak görev yapan ve fiziksel aktiviteye düzenli katılım sağlayan bireyler oluştururken, araştırma örneklemini ise randomize yöntem ile seçilen 150 kadın (Ortyaş=34.87±5.786) ve 150 erkek (Ortyaş=34.91±5.021) toplam 300 (Ortyaş=34.89±5.408) yetişkin birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgi formu ile birlikte bireylerin BKİ değerlerini hesaplamak amacıyla boy ve kilo değerleri sorulmuştur. Katılan bireylerin egzersiz aktifliğini ölçmek amacıyla Craig ve ark. (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe adaptasyon çalışması Sağlam ve ark. (2010) tarafından yapılan “Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi-Kısa Form (IPAQ-SF)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik, çıkarımsal istatistik ve farklılığı tespit etmek için Ki-Kare analizi uygulanmıştır. Elde ettiğimiz bulgulara göre ,düzenli fiziksel aktivite yapan akademik personelin orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılım durumunun idari personele göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Akademik personelin yaş dağılımlarına (29 yaş ve altı, 30-39 yaş arası ve 40 yaş ve üstü) göre ve tüm katılımcılar arasında fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki puan ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). İdari personelin kendi içerisinde fiziksel aktiviteye katılımı ile BKİ değer ortalamaları arasında anlamlılık tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak, Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeli incelendiğinde, fiziksel aktiviteye katılan bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri incelendiğinde bireylerin orta düzeyde fiziksel aktiviteye katıldıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak araştırmaya katılan bireylerin sağlıklı bir yaşama ve uygun bir fiziki görünüme ulaşmalarını kolaylaştırmak için fiziksel aktiviteye katılabilecekleri imkanlar arttırılarak bireyler fiziksel aktiviteye katılımları konusunda daha çok teşvik edilmeleri gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite, BKİ, Akademik, İdari, Personel.

Abstract
The objective of this study is to examine how much the academic and administrative staff at Hitit University involve physical activities in their daily life and the BMI values of individuals. While the target population of the study consisted of the academic and administrative staff at Çorum Hitit University who regularly participated in physical activities; the study sample consisted of 150 women (Aveage=34.87±5.786) and 150 men (Aveage=34.91±5.021) and totally 300(Aveage=34.89±5.408) adults who were selected via random sampling method. In the study, the data were collected by using personal information form and questioning the length and weight values for calculating the BMI values of individuals. Exercise activeness of participants was measured by using “International Physical Activity Evaluation Questionnaire-Short Form(IPAQ-SF)”, which was developed by Craig et al. (2003) for the purpose of measuring the exercise activeness of individuals and adapted into Turkish by Sağlam et al. (2010). The data were analyzed by using not only descriptive statistics, but also Chi-Square analysis for determining the inferential statistics and difference. The collected data were analyzed by using the SPSS 22.0 package software. As a consequence; it was osberved that academic staff who regularly did physical activites had a higher participation in moderate and high activities than administrative staff. A significant difference was determined between the physical activity score averages of all participants according to the age distributions of academic staff (29 years and younger, between 30-39 and 40 years and older). On the other hand, there was no significant difference between the physical activity participation and BMI value averages of administrative staff. Examining the physical activity levels of the academic and administrative staff at Hitit University who participated in the study; it is recommended to encourage individuals for physical activity more.

Keywords
Physical Activity, BMI, Academic, Administrative, Personnel.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri