Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN SANATSAL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MÜZEDE YAPILAN EĞİTİMLERİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
(CASE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF MUSEUMS EDUCATION IN DEVELOPING ARTISTIC SKILLS OF POSTGRADUATE STUDENTS )

Yazar : Safiye SARİ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 243-256
105    76


Özet
Araştırmanın amacı; kültürel miras bilincinin oluşturulmasında önemli merkezlerden biri olan müzelerin, sanat eğitimi veren enstitülerin lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerin araştırma ve uygulama faaliyetlerinde sanatsal becerilerinin gelişimine olan katkısının araştırılmasıdır. Erzurum Etnografya Müzesi ve bu müzede yer alan giysi koleksiyonu araştırmaya örneklem olarak belirlenmiştir. Bölgenin en kapsamlı müzelerinden biri olan Erzurum Etnografya Müzesi’nin birikimi, gelişen ve değişen eğitimle birlikte yeni işlevsel rolü aynı zamanda çok yönlü öğrenmeyle birlikte derslik ortamında sağlanamayan sanatsal becerilerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinde ki etkililiği araştırmaya konu olmuştur. Araştırmada, tasarımsal süreçlerde izleme ve hayal etme yaklaşımının müze ortamında uygulandığı deney grubu ile konu merkezli tasarımsal süreçlerin derslik ortamında uygulandığı kontrol grubu arasında, sanatsal becerilerin gelişiminde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Uygulamada deney grubu ile Erzurum Etnografya Müzesinde ders yapılırken, kontrol grubuyla da derslik ortamında ders yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016/2017 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans programında yürütülen “Kostüm Tasarımı” dersini alan öğrencilerden oluşmuştur. Seçkisiz (random) örneklem tekniğiyle oluşturulan gruplara katılan öğrencilerin ilk tasarım ve son tasarım çalışmaları “Temel Tasarım İlkeleri” ne göre değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular ışığında araştırmanın sonuçlar kısmına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgularda, her iki grubun ilk tasarım örneklerinde anlamlı bir fark olmadığı yani benzer oldukları, deney ve kontrol grubunun ilk tasarım-son tasarım sonuçları ile deney ve kontrol grubunun son tasarımları arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, deney grubuyla müzede yapılan uygulamalı eğitimler sonucunda derslik ortamında yapılan eğitimlere oranla öğrencilerin derslik ortamında ortaya çıkaramadıkları ya da geliştiremedikleri sanatsal becerilerinin müze ortamında etkili olarak kullanabildikleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Lisansüstü Öğrenci, Sanatsal Beceri, Müze, Eğitim.

Abstract
Purpose of the research; the museums which are important centers for the formation of the cultural heritage consciousness and the contribution of the art education institutions to the development of the artistic skills in the research and application activities of the students studying in the postgraduate programs of the art education institutions. Erzurum Ethnography Museum and collection of Erzurum Ethnography Museum in this museum was determined as a sample for research. The accumulation of the Erzurum Ethnography Museum, which is one of the most comprehensive museums of the region, has been the subject of a study of the new functional role with the evolving and changing education as well as the multi-faceted learning and its effectiveness in the uncovering and development of artistic skills not provided in the classroom environment. In the study, it was researched whether there was a significant difference in the development of artistic talents between the experimental group in which the visual imagination and designing model was applied in the design process and the control groups in which the subject-centered design process was applied. In the practice, while the lessons were given in the experiment group and Erzurum Ethnography, the control group was given simultaneous training in the classroom environment. The study group was trained in the "Costume Design" course related to the 2016/2017 education and training program and the Master of Fine Arts Institute of Ataturk University. The first design and final design studies of the students who participated in the groups formed by the unselected sampling method were evaluated according to the "Basic Design Principles" and the results of the research on the obtained findings were reached. Findings from the research results show that there is no significant difference in the initial design samples of both groups, that is, they are similar, it is determined that there is a significant difference between the initial design and final design results of experiment and control group and the final tests of experiment and control group. However, as a result of the hands-on training conducted by the experimental group in the museum, it was observed that the artistic skills that students could not or did not develop in the classroom environment could be effectively used in the museum environment.

Keywords
Postgraduate Student, Artistic Skill, Museum, Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri