Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


27 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN SİYASET BİLİMİNİN ÖĞRETİLME BİÇİMLERİ
Sayı 27, s.1-39

HOW POLITICAL SCIENCE IS CURRENTLY TAUGHT: FROM A TURKİSH PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan KOPAR  
TRT TÜRK SANAT MÜZİĞİ SÖZLÜ ESERLER REPERTUARINDA BULUNAN KÂR FORMUNDA VE HAFİF USÛLÜNDEKİ ESERLERİN USÛL-ARÛZ MÜNASEBETİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 27, s.40-69

EXAMINATION OF THE VOCAL MUSICAL PIECES IN TRT REPERTOIRE IN THE FORM OF “KÂR” WITH RHYTMIC PATTERN (USÛL) OF “HAFİF” WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RELATIONSHIP OF USÛL AND ARUZ PROSODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Bulut DENİZ - Yusuf Cahit ÇUKACI  
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ BAĞLAMINDA ÇEVRE MUHASEBESİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 27, s.70-93

TURKISH ACCOUNTING STANDARDS (TAS) OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING WITHIN THE CONTEXT OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND A STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Bulut DENİZ - Mevlüt TÜRK  
ÇEVRENİN KORUNMASI AÇISINDAN YEŞİL ÜRÜN GELİŞTİRME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ: MALATYA ÖRNEĞİ
Sayı 27, s.94-107

GREEN PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGY FOR PROTECTING THE ENVİRONMENT AND AN INVESTİGATİON ABOUT THE VIEWPOINTS OF FIRMS IN MALATYA TOWARDS GREEN PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Can BAKKALCI  
TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN RTA, RSCA, TBI ENDEKSLERİ İLE ÜRÜN HARİTALAMASI. WIDODO’NUN MODELİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Sayı 27, s.108-126

TURKISH AUTOMOTIVE SECTOR’S PRODUCT MAPPING ANALYSE WITH RTA, RSCA, TBI INDEXES. AN ALTERNATIVE APPROACH TO WIDODO’S MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin BEYENDİ  
2018 LGS MATEMATİK TESTİ SORULARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ANALİZİ
Sayı 27, s.127-140

ANALYSIS OF THE 2018 LGS MATHEMATICS TEST PROBLEMS BY TEACHERS’ OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan TÜRKER  
KAMU HARCAMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 27, s.141-156

THE IMPACT OF GOVERNMENT SPENDINGS ON FOREIGN TRADE: A SAMPLE OF G-7 COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Tolga GÜMÜŞ  
BİR GEMİ YATIRIM RİSK ANALİZİ: BİR SİMÜLASYON MODELİ
Sayı 27, s.157-175

A RISK ANALYSIS OF A SHIP INVESTMENT: A SIMULATION MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
TÜRK ROMANI İÇİN YENİ BİR TÜR: GOTİK ROMAN
Sayı 27, s.176-183

A NEW TYPE FOR THE TURKISH NOVEL: GOTHIC NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ÇELİK  
KAŞKAY ATASÖZLERİ İLE ANADOLU’DA KULLANILAN ATASÖZLERİNİN BENZER VE ORTAK YÖNLERİ
Sayı 27, s.184-194

AKİN AND COMMON ASPECTS OF KAŞKAY PROVERS AND THE PROVERBS USED IN ANATOLİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - M. Cihangir DOĞAN - Selim TOY  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 27, s.195-215

THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ERKAN  
18. YÜZYIL SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMLERİN TEKSTİL VE MODAYA ETKİSİ
Sayı 27, s.216-228

THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN 18TH CENTURY ON TEXTILE AND FASHION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇELİK  
TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Sayı 27, s.229-238

THE IMPORTANCE OF HISTORY CURRICULUM IN TERMS OF CITIZENSHIP EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAL  
UYKU KALİTESİ İLE CİNSEL YAŞAM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 27, s.239-250

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND SEXUAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ü.Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU  
NUR KOÇAK VE YUE MINJUN’UN YAPITLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEK İMGESİ
Sayı 27, s.251-263

THE IMAGE OF MASCULINE IN NUR KOÇAK AND YUE MINJUN’S WORK OF ARTS IN THE CONTEXT OF GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAYAKUŞ  
YOL AYDINLATMASINDA TASARRUF YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 27, s.264-272

INVESTIGATION OF SAVING METHODS IN ROAD LIGHTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet AYDINLI GÜRLER  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE İŞLEVSEL PİYANO BECERİLERİNİN ÖNEMİ ve İŞLEVSEL PİYANO BECERİLERİNİN KULLANIMINDA GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN YERİ
Sayı 27, s.273-290

THE IMPORTANCE OF FUNCTIONAL PIANO SKILLS IN MUSIC TEACHER EDUCATION AND THE ROLE OF GROUP PIANO EDUCATION IN THE USE OF FUNCTIONAL PIANO SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan GİDİŞ  
ZEYBEK ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 27, s.291-297

A RESEARCH ON 'ZEİBEK'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra GÜR  
KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANINDA DIŞ BORÇLARIN ETKİSİ
Sayı 27, s.298-314

EFFECTS OF EXTERNAL DEBTS ON FINANCING PUBLIC EXPENDITURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın KARAKUYU  
ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 27, s.315-321

THE DETERMINATION OF CHILD DEVELOPMENT STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülseren BUDUMLU  
BAUHAUS EKOLÜ ; SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI , ETKİLERİ VE TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE YANSIMALARI
Sayı 27, s.322-329

BAUHAUS SCHOOL; ITS CONTRIBUTIONS TO AND EFFECTS ON BASIC ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Aysegul KULULAR IBRAHIM  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE KAVRAMI
Sayı 27, s.330-343

THE TERMINOLOGY AND THE RIGHT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KARAALİOĞLU  
FOTOĞRAFIN EMPRESYONİST VE POST-EMPRESYONİST SANAT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 27, s.344-360

THE IMPACTS OF PHOTOGRAPHY ON IMPRESSIONIST AND POST-IMPRESSIONIST ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba YERLİKAYA - Melis BAĞKUR  
TİP 2 DİABETUS MELLİTUS’LU BİREYLERDE CİNSİYETE GÖRE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONEL DURUM ETKİLENİMİNİN İNCELENMESİ
Sayı 27, s.361-369

INVESTIGATION OF THE UPPER EXTREMITY FUNCTIONAL LEVEL ACCORDING TO GENDER IN INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar GÖKALP - Nurperihan TOSUN - Mustafa TOSUN  
İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 27, s.370-385

DETERMINATION of RATIONAL DRUG USE SITUATIONS of PATIENTS ATTENDING to the SECONDARY HEALTH CARE INSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KILIÇ - Nurettin GÜZ  
BAŞKENT TARTIŞMALARINDA VELİD EBÜZZİYA’NIN GÖRÜŞLERİ
Sayı 27, s.386-408

VELİD EBÜZZİYA’S VIEWS ON DISCUSSION OF CAPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze DEMİR - İlkay KARADUMAN  
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA VE MARKA BİLİNİRLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 27, s.409-421

WORD OF MOUTH MARKETING AND BRAND AWARENESS RELATIONSHIP: A RESEARCH ON TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ŞAHİN  
SİVİL TOPLUMUN GLOBALLEŞMEYLE DÖNÜŞÜMÜ: GLOBAL SİVİL TOPLUM ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 27, s.422-432

TRANSFORMATION OF CIVIL SOCIETY WITH GLOBALIZATION: AN ANALYSIS ON THE GLOBAL CIVIL SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah AYKAÇ  
EĞİTİM SÜRECİNDE MİZAH VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA MİZAHİ UNSURLAR
Sayı 27, s.433-447

HUMOR IN TRAINING PROCESS AND HUMOR ELEMENTS IN SECONDARY SCHOOL TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan KOCAKAYA - Canan AYDOĞAN - Esra ÇALIK VAR  
SOSYAL HİZMET ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN ŞİDDET DENEYİMLERİ
Sayı 27, s.448-460

VIOLENCE EXPERIENCES OF PROFESSIONAL WORKING IN THE FIELD OF SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan BAYRAM  
MARKA VE MARKALAŞMA SORUNLARI: DÜNYA VE TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER
Sayı 27, s.461-473

BRAND AND BRANDING PROBLEMS: SAMPLES FROM WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri