Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
TÜRKİYE'DE SOL PARTİLERİN SİYASET ANLAYIŞI:1980 DARBESİ VE SONRASI
Sayı 31, s.1-20

THE POLITICAL UNDERSTANDING OF THE LEFTIST PARTIES IN TURKEY: 1980 COUP D'ETAT AND AFTERWARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer ÖNDER  
GOMİDAS VARTABED’İN GAKAVİ YERKI VE YERGİNKN AMBEL A İSİMLİ ESERLERLERİNİN KLASİK GİTARA DÜZENLENMESİ
Sayı 31, s.21-41

ARRANGING GOMİDAS VARTABED’S GAKAVİ YERKI AND YERGİNKN AMBEL A TO CLASSICAL GUITAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur SIR DÜNDAR  
AHTERÎ-İ KEBİR’DEKİ DEVE ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 31, s.42-59

A RESEARCH ON THE CAMEL NAMES OF AHTER-İ KEBIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BAŞ  
İSTANBUL HATAYİ FABRİKASI’NIN KURULUŞU
Sayı 31, s.60-74

ESTABLISHMENT OF ISTANBUL HATAYİ FACTORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra AKTAŞ POLAT  
TURIZM EĞİTİMİNDE STAJ UYGULAMALARINA YÖNELIK ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN SİSTEMATİK ANALİZİ
Sayı 31, s.75-81

A SYSTEMATIC ANALYSIS OF RESEARCH PAPERS FOR INTERNSHIP PRACTICES IN TOURISM EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehlika Özlem ULTAN  
DÜNYADAKİ NÜFUS ARTIŞI KONUSUNA AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAKLAŞIMLARI
Sayı 31, s.82-92

THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED NATIONS APPROACHES TO POPULATION GROWTH IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4620
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan PAÇACI  
TÜRKİYE'DE KURUCU ANAYASA MÜHENDİSLİĞİ
Sayı 31, s.93-120

FOUNDATIONAL CONSTITUTION ENGINEERING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖZHER KOÇ  
HALİT FAHRİ OZANSOY’UN KAHRAMANLIK TEMALI ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 31, s.121-133

AN EVALUAION ABOUT HALİT FAHRİ OZANSOY’S HERO-THEMATIC POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖZDEMİR  
KUTADGU BİLİG VE ESKİ TÜRK YAZITLARI ÜZERİNDEN TÜRKÇEDE MEKÂN VE BELİRTME EKLERİNİN İLİŞKİSİ: ÇUVAŞÇA ÖRNEĞİ
Sayı 31, s.134-145

THE RELATION OF LOCATION AND ACCUSATIVE SUFFIXES IN TURKISH OVER KUTADGU BILIG AND OLD TURKIC INSCRIPTIONS: THE CASE OF CHUVASH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Öz CEVİZ - Necla TEKTAŞ - Mehmet TEKTAŞ  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI: HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
Sayı 31, s.146-156

FIELD STUDY FOR DETERMINING THE PERCEPTION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTION: READY-MADE CLOTHING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ATMACA  
YAYGIN DİN EĞİTİMİNDE YETİŞKİNLERİN SİYER ÖĞRENİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA İLİ ÖRNEKLİĞİNDE)
Sayı 31, s.157-174

A RESEARCH IN SIYER LEARNİNG OF ADULTS IN NON-FORMAL RELIGIOUS EDUCATİON (IN THE SAMPLE OF SAKARYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran ÇAKIROĞLU  
YOLSUZLUK İLE İLGİLİ KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE BİR UYGULAMA
Sayı 31, s.175-189

THEORETICAL EXPLANATIONS AND AN APPLICATION RELATED TO CORRUPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder MUSTUL - Nihan YAĞIŞAN  
KEMAN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİ’NE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ
Sayı 31, s.190-206

TEACHER CANDIDATE OPINIONS ON MICRO TEACHING TECHNIQUE APPLIED IN VIOLIN TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır ÖZTÜRK - Gonca KARAVAR  
ÖZEL BİR KOLEKSİYONDA BULUNAN YATAK HALILARI
Sayı 31, s.207-220

BED RUGS IN A PRIVATE COLLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÖZER  
BİLİMSEL YÖNTEM ANLAYIŞLARINI TEMELLENDİREN PARADİGMALARIN DÖNÜŞÜMÜ VE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜNÜN SOSYOLOJİYE ETKİSİ
Sayı 31, s.221-240

THE TRANSFORMATION OF PARADIGMS BASED ON THE UNDERSTANDING OF SCIENTIFIC METHODS AND THE EFFECT OF PARADIGM TRANSFORMATION ON SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker Barış BULDUK - İbrahim Halil TUĞLUK  
DERVİŞ MUSTAFA’NIN 18. YÜZYILDA İSTİNSAH ETTİĞİ ŞEH-NÂME’DEKİ SES ÖZELLİKLERİ
Sayı 31, s.241-270

“THE PHONETIC PROPERTIES IN THE ŞEHNAME, COPIED BY DERVISH MUSTAFA IN THE 18TH CENTURY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haşim Arif BAĞCIVAN - Ulaş Mert ERKAN  
İKON TASARIMININ GELİŞİM SÜRECİ VE ARAYÜZ TASARIMLARINA ETKİLERİ
Sayı 31, s.271-292

IMPACT OF IKON DESIGN ON DEVELOPMENT PROCESS AND INTERFACE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya İNCE - Ramazan ÖZEY  
TÜRKİYE’DE ve HOLLANDA’DA COĞRAFYA DERS KİTAPLARININ FİZİKİ YAPI VE GÖRSEL İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 31, s.293-311

COMPARISON OF PHYSICAL STRUCTURE AND VISUAL CONTENT OF GEOGRAPHY TEXTBOOK IN TURKEY AND THE NETHERLANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf AYDOĞDU  
POSTMODERNİZMİN TARİHE YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA MURATHAN MUNGAN’IN “ULAK İLE SADRAZAM” ÖYKÜSÜNDE TARİH ALGISI
Sayı 31, s.312-322

THE PERCEPTION OF HISTORY IN MURATHAN MUNGAN’S “ ULAK İLE SADRAZAM” STORY REGARDING POSTMODERNISM’S APPROACH TOWARDS HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan POLAT  
GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETIM ELEMANLARINA YÖNELIK BIR İNCELEME
Sayı 31, s.323-331

AN INVESTIGATION OF ACADEMIC STAFF IN THE DEPARTMENT OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAL  
DİSTİMİK BOZUKLUK VE DEPRESYONUN NEDENLERİ: ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Sayı 31, s.332-349

THE REASONS OF DISTIMIC DISORDER AND DEPRESSION: EXAMPLES OF SPECIAL BANK EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde YANGINLAR - Nurgün BAL  
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA TRAFİK KAZALARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE ALMANYA KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞİ
Sayı 31, s.350-363

INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENTS IN ROAD TRANSPORTATION: COMPARATIVE EXAMPLE OF TURKEY AND GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bora SANYÜREK  
İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ
Sayı 31, s.364-374

ARMED FORCES OF IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SEFEROĞLU  
BEN’DEN BİZ’E: BAHTİYAR VAHAPZADE’NİN ŞİİRLERİNDE MİLLİ KİMLİK İNŞASI
Sayı 31, s.375-383

FROM ‘ME’ TO ‘US’ : THE CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY IN BAHTİYAR VAHAPZADE’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa KÜÇÜK  
KLAVYE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ F KLAVYE ÖĞRETİM METOTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 31, s.384-395

THE IMPORTANCE OF KEYBOARD TRAINING AND EDUCATION A RESEARCH ON METHODS OF F-KEYBOARD EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülser AKTAN  
FOVİZM VE DIŞAVURUMCULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 31, s.396-409

RELATİONSHİP BETWEEN FOVİSM AND EXPRESSİONİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKSOY - Yılmaz AĞCA  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA NİKSAR’IN ARZ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 31, s.410-416

RESEARCH OF NIKSAR’S SUPPLY POTENTIAL BASED ON SUSTAINABLE TOURISM ACTIVITIES: A QUALITATIVE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BİRVURAL - Akın KARAKUYU - Ahmet UYAR  
GELİR DÜZEYİNİN HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 31, s.417-422

THE EFFECT OF INCOME LEVEL ON HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Tamer - Fırat ATA  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS EĞİTİMİNDE TÜRK ÖĞRENCİLERLE UYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
Sayı 31, s.423-432

AN INVESTIGATION ON THE COMPLIANCE OF FOREIGN STUDENTS WITH TURKISH STUDENTS IN PRE-LICENSE EDUCATION: ANTAKYA VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bora SANYÜREK  
İRAN’IN ENERJİ POLİTİKASI
Sayı 31, s.433-459

ENERGY POLICY OF IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert ÖZGÜNER - Aydın ÖZDEMİR  
FİNANSAL İYİLİK HALİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
Sayı 31, s.460-470

THE EFFECT OF FINANCIAL WELL-BEING ON THE LIFE SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat İLHAN - Ertuğ ÖNER  
SEDİMANTOLOJİK VE PALEONTOLOJİK ANALİZLER İLE GÜLLÜBAHÇE (SÖKE/AYDIN) BİRİKİNTİ KONİSİNİN GELİŞİMİ: ÖN SONUÇLAR
Sayı 31, s.471-488

THE EVOLUTION OF GÜLLÜBAHÇE ALLUVIAL FAN (SÖKE/AYDIN) PRELIMINARY RESULTS OF SEDIMENTOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal TOKER - Elif Almıla KÖKDEMİR  
DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ TÜRK CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 31, s.489-501

EVALUATION OF DEFENSIVE MEDICAL PRACTICES IN THE CONTEXT OF TURKISH CRIMINAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman ŞİMŞEK - Ali Rıza ÖZUYGUN  
ÖSKEMEN ŞEHRİ’NDE (Kazakistan) ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞ VE ADETLER
Sayı 31, s.502-519

BELIEFS AND TRADITIONS ON DEATH IN OSKEMEN (KAZAKHSTAN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker TEKER - Özen AKÇAKANAT - Ozan ÖZDEMİR  
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ
Sayı 31, s.520-529

ASSET MANAGEMENT COMPANİES AND FİNANCİAL ANALYSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YALÇIN - Burcu ÖKSÜZ  
TURİSTLER DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYADA NEDEN PAYLAŞIR? PAYLAŞIM MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Sayı 31, s.530-542

WHY DO TOURISTS SHARE THEIR EXPERIENCES ON THE SOCIAL MEDIA? A RESEARCH ON SHARİNG MOTİVATİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslınida LAÇİNKAYA - Cafer ARSLAN  
MODA TASARIM ÜRÜNLERİNDE FARKLILIK YARATMADA SEMBOLİK ÖZELLİKLERİN ROLÜ
Sayı 31, s.543-553

ROLE OF SYMBOLIC PROPERTIES AT CREATING DISTINCTION IN FASHION DESIGN PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu BAŞARAN - Emine ESİRGENLER  
ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 31, s.554-569

EVALUATION OF THE KORKUTELİ DISTRICT CONTEMPORARY TRADITIONAL WOMEN'S CLOTHING WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur GÜRLEMEZ ARI - Seza SİNANLAR USLU  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DÜNYA FUARLARINDAKİ GÜZEL SANATLAR TEMSİLLERİ
Sayı 31, s.570-579

FINE ARTS REPRESENTATIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE IN WORLD FAIRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ghorban AZİMY  
I. VE II. JÖN TÜRK HAREKETİNİN FİKİRLERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ
Sayı 31, s.580-598

I. AND II. JON TURKISH MOVEMENT'S IDEAS AND POLITICAL ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba YEĞİN - Ahmet GÜRBÜZ  
CONSUMER BASED ON THE IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING BRAND VALUE COMPONENTS: A MODEL PROPOSAL
Sayı 31, s.599-622

CONSUMER BASED ON THE IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING BRAND VALUE COMPONENTS: A MODEL PROPOSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4667
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem AKKUŞ - Cafer ARSLAN  
FRAKTAL YAPININ DOKUMA TASARIMINDA ÖRNEKLENMESİ
Sayı 31, s.623-632

SAMPLING OF FRACTAL PATTERN IN WEAVING DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet YILMAZ - Murat KURT  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 31, s.633-642

OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHERS ON INCLUSION EDUCATION (SAMPLE OF AMASYA PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celâl IŞIKLAR  
GENEL KOLLUK PERSONELİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
Sayı 31, s.643-678

DISMISSAL OF GENERAL LAW ENFORCEMENT PERSONNEL FROM DUTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir ERASLAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ARKAİK (ESKİ) ÖĞELER, 2. BASKI. İSTANBUL: AKADEMİK KİTAPLAR, 2014, 791.S. ISBN: 978-605-5688-63-9.
Sayı 31, s.679-681

ARCHAIC (OLD) ELEMENTS IN OLD ANATOLIAN TURKISH, 2ND EDITION. ISTANBUL: ACADEMIC BOOKS, 2014, 791 P. ISBN: 978-605-5688-63-9.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri