Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


38 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  38

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTarık ÖZCAN  
DERİN ALGI VE İLHAN BERK ŞİİRİ
Sayı 38, s.1-9

DEEP PERCEPTION AND ILHAN BERK POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
DÜNYADAN ÖRNEKLERLE TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE SİYASETE ETKİLER
Sayı 38, s.10-34

ECONOMIC CRISISSES AND THEIR EFFECTS ON TURKEY WITH EXAMPLES FROM THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pinar BASAR - Tuohutı ABUDUREYIMU  
THE EFFECT OF INSTITUTIONALIZATION OF KOBI ON BUSINESS PERFORMANCE
Sayı 38, s.35-49

KOBİLERİN KURUMSALLAŞMASININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5084
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ - Büşra Sağlam DORUK  
TÜRK KONUTUNDA MAHREMİYET İÇİN DÜZENLEMELER
Sayı 38, s.50-72

REGULATIONS FOR PRIVACY IN TURKISH HOUSING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - Atalay GACAR - Ömer Faruk TUTAR  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 38, s.73-85

INVESTIGATION OF ATTITUDES OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS TOWARDS SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah YILDIZ  
İSLÂM AHLÂKI AÇISINDAN İNFAK, İSRAF VE İSTİDRAÇ KAVRAM ÖRGÜSÜ
Sayı 38, s.86-109

IN VIEWPOINT OF İSLAMCI MORALITY THE CONCEPT WEAVE (CONNECTION) OF INFAQ (SPENDING), WASTE AND ISTIDRAÇ (TRAPPING):
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Cahit ÇUKACI  
KONKORDATO İÇİN GEREKLİ BELGELER, SÜREÇ VE FİNANSAL VERİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 38, s.110-131

DOCUMENTS FOR CONCORDAT, PROCESS AND FINANCIAL DATA EVALUATION IN THE CONTEXT.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY  
MEKANIN ÖGESİ OLARAK ÇAĞDAŞ SANAT
Sayı 38, s.132-138

CONTEMPORARY ART AS THE ELEMENT OF THE SPACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekin AKDENİZ  
IŞLEM MALIYETLERI KURAMI: VARLIK ÖZGÜLLÜĞÜ DIKEY BÜTÜNLEŞMEYI ETKILER MI?
Sayı 38, s.139-145

TRANSACTION COSTS THEORY: DOES ASSET SPECIFICITY AFFECT VERTICAL INTEGRATION?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman TEKİR - Büşra YURTKULU  
KÜRESELLEŞME DÖNGÜSÜ ve ÇİN KÜRESELLEŞMESİNİN ULUSLARARASI SİSTEME OLASI ETKİLERİ
Sayı 38, s.146-155

GLOBALIZATION CIRCLE AND THE EFFECT OF CHINA LED GLOBALIZATION OVER INTERNATIONAL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda PİŞKİN  
ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİNİN RESİM SANATINA ETKİLERİ: ESER ÜZERİNE İNCELEME
Sayı 38, s.156-167

THE EFFECTS OF CONTEMPORARY TECHNOLOGY ON PAINTING ART : REVIEW OF WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mualla MURAT - Burcu ŞAHİN  
EDEBİ METİNLERDE METAFOR
Sayı 38, s.168-192

METAPHOR IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ÇARKIT  
2018 ORTAOKUL MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 38, s.202-213

THE EVALUATION OF 2018 SECONDARY SCHOOL MEDIA LITERACY COURSE CURRICULUM IN THE CONTEXT OF CRITICAL THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU  
BİR SANAT BİÇİMİ OLARAK ANTROPOMORFİZM
Sayı 38, s.214-241

ANTHROPOMORPHISM AS AN ART FORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ÇETİNTAŞ  
ANKARA ZİNCİRLİ CAMİİ YAZI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 38, s.193-201

ANKARA ZİNCİRLİ MOSQUE WRITING AND DECORATION FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemre ERTEN TATLI - Ayşe ALP - Serhat Furkan ESKALEN  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SANAL ORTAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 38, s.242-258

OPINIONS OF GIFTED CHILDREN ON VIRTUAL ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Açelya Telli DANIŞMAZ - Serdar BOZKURT - Yasemin BAL  
ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BAŞARMA İHTİYACININ ROLÜNÜN KURAMSAL VE KAVRAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ
Sayı 38, s.259-275

THE THEORETICAL AND CONCEPTUAL EXPLORATIONS OF THE ROLE OF THE NEED TO SUCCEED IN THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal Sureyya YİLMAZ  
JACQUES LACAN'IN PSİKANALİTİK SÖYLEMLERİ BAĞLAMINDA LUIS BUNUEL'İN SÜRREEL SİNEMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 38, s.276-290

AN ANALYSIS ON LUIS BUNUEL’S SURREAL CINEMA IN THE CONTEXT OF JACQUES LACAN’S PSYCHOANALYTIC THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SEFEROĞLU  
GERÇEKTEN KURGUYA MADUNİYET KAVRAMI: HALİDE EDİP ADIVAR ROMANLARI
Sayı 38, s.291-302

FROM REALTY TO FICTION THE CONCEPT OF SUBALTERN: HALİDE EDİP ADIVAR NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5016
Özet | Abstract | Tam Metin |

İpek Fatma ÇEVİK  
SOYUT CANLANDIRMA
Sayı 38, s.303-318

ANIMATION IN ABSTRACT ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan SABA  
ÇALIŞAN BİREYLERİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 38, s.319-336

EVALUATION OF ATTITUDES OF WORKING INDIVIDUALS ON GREEN PRODUCT PURCHASING BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ARLI  
ROMA'NIN KENT DÜŞÜNCESİ VE ROMA YAPILARINA ÖRNEKLER
Sayı 38, s.337-355

EXAMPLES OF ROME’S CİTY THOUGHT AND ROMAN STRUCTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden ÖZKAN  
KAZANAN İLE KAYBEDENİN BULANIKLAŞTIĞI BİR ALAN: SANAT VE SPONSORLUK İLİŞKİSİ
Sayı 38, s.356-380

AN AREA WHERE THE WINNER AND THE LOSER BECOME BLURRED: ART AND SPONSORSHIP RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Ezgi GÜLER  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGISI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 38, s.381-393

INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE ORGANIZATIONAL CREATIVITY PERCEPTION : A REVIEW STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasha DALİ  
ÇALIŞANLARA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAMA
Sayı 38, s.394-415

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF TRAINING PROGRAMS APPLIED TO EMPLOYEES ON THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES: AN APPLICATION IN 4 AND 5 STARS HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman HAYTA - Mustafa ÇABUK  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI EKONOMİSİ
Sayı 38, s.416-428

OTTOMAN ECONOMY DURING THE FIRST WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KİLİTCİ - HASAN Kilitçi  
TALİP APAYDIN’IN DEFİNE ROMANINA YANSIYAN HALK KÜLTÜRÜ
Sayı 38, s.429-445

THE PUBLIC CULTURE REFLECTED IN DEFİNE NOVEL BY TALİP APAYDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali POLAT  
BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN GÖÇ ZAMANI HİKÂYESİNDE YABANCILAŞMA
Sayı 38, s.446-455

ESTRANGEMENT ON BAHATTİN ÖZKİŞİ’S MIGRATION TIME STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin KANDEMİR - Çiğdem ÖZARI  
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI (2007-2017): TOPSIS-EDAS UYGULAMASI
Sayı 38, s.456-479

Turkey-EU ECONOMIC PERFORMANCE COMPARISON (2007-2017): TOPSIS-EDAS APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Danış MARAŞLI - Ahmet EYİÇİL  
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ŞEHİRLERİN KİMLİĞİ
Sayı 38, s.480-489

IDENTITY OF THE CITY OF THE NEW WORLD ORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye ÇIĞRI YILDIRIM  
KAHRAMANINI YİTİREN ROMAN: ÖZNENİN ÖLÜMÜ, NESNENİN ZAFERİ
Sayı 38, s.490-501

THE NOVEL THAT LOSES ITS HERO: THE DEATH OF THE SUBJECT, THE VICTORY OF THE OBJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs TEMİZEL AKAR  
NEDİM DİVANI’NIN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Sayı 38, s.502-526

ON VOCABULARY OF NEDİM’S DİVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ela ÖZTUĞ  
FETHİYE CAMİ
Sayı 38, s.527-543

FETHİYE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Özdenur EVİS - Meliha YILMAZ  
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNE YANSIYAN SAVAŞ İMGELERİ
Sayı 38, s.544-562

WAR IMAGES IN THE PAINTINGS OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS LIVING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri