Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel KOÇ  
J. P. SARTRE'IN ''BULANTI'' ROMANI ÜZERİNE
Sayı 7, s.1-15

ON J. P. SARTRE'S NOVEL NAUSEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hava SELÇUK  
GİRİT MÜSLÜMANLARI İÇİN BALKANLARDAN YAPILAN YARDIMLAR
Sayı 7, s.16-26

THE ASSISTANCE TO CRETE MUSLIMS FROM THE BALKANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena Gürşen OTACIOĞLU  
MÜZİK PSİKOLOJİSİ KAPSAMINDA DUYUŞSAL KAPASİTELER: MÜZİKAL BETİMLEME, HAFIZA TÜRLERİ, EZBER
Sayı 7, s.27-36

AFFECTIVE CAPACITY UNDER THE PSYCHOLOGY OF MUSIC: MUSICAL IMAGERY, MEMORY TYPES, MEMORIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygül AYKUT  
SANAT YÜKSEKÖĞRETİMİNDE GÜZEL SANAT VE ÇAĞDAŞ SANAT İKİLEMİ
Sayı 7, s.37-49

THE DİLEMMA OF FİNE ARTS İN ART EDUCATİON AND CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit İZCİ - Hüseyin SEVİNÇ  
KURUMSAL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAN İL SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Sayı 7, s.50-74

A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE CITIZENSHIP BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION: VAN HEALTH WORKERS CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurbiye UZ  
ŞEHİRLERİN RENKLİ PLASTİKLERİ: Dış Mekan için Yapılmış Renkli Heykeller
Sayı 7, s.75-91

COLORFUL PLASTIC WORKS OF THE CITIES: Colored Outdoor Sculptures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman BORAN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN DİĞER
Sayı 7, s.92-112

THE VIEWS OF THE RELIGIOUS AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS TOWARDS TEACHING OF OTHER RELIGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇİÇEK - Serdar AKSOY  
İSMET BERTAN, SEVİM AK VE GÖRKEM YELTAN’IN ÇOCUK ROMANLARINDAKİ BAŞKAHRAMANLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Sayı 7, s.113-131

THE ANALYSIS OF MAIN CHARACTERS IN THE CHILD NOVELS BY İSMET BERTAN, SEVİM AK AND GÖRKEM YELTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ERYILMAZ - Melike ATILKAN  
GRAFİK TASARIM VE GERİLLA REKLAMCILIK
Sayı 7, s.132-151

GRAPHIC DESIGN AND GUERILLA ADVERTISING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tufan ÇÖTOK  
PARMENİDES’İN ŞİİRİNDE HAKİKAT
Sayı 7, s.152-163

TRUTH IN PARMENİDES' POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazike KARAGÖZOĞLU  
ÖĞRENCİLERİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 7, s.164-175

THE IMPACT OF LEARNING STRATEGIES AND TIME MANAGEMENT SKILLS USED BY STUDENTS İN ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION COURSE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ONUR - Tufan SÜREN - Mehmet GÜLLÜ  
ŞANLIURFA YÖRESİNE ÖZGÜ GELENEKSEL BİR ÇÖREK: KÜLÜNÇE
Sayı 7, s.176-183

A TRADITIONAL BISCUIT SPECIFIC TO ŞANLIURFA REGION: KÜLÜNÇE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
ADONİS’İN ŞİİRLERİNDE TARİHSEL SORGULAMA
Sayı 7, s.184-199

HISTORICAL INQUIRY ON ADONIS’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Korkut ULUDAĞ - Sinem Miraç AKTAŞ  
EBEVEYNLERİN EĞİTİM SEVİYESİ İLE ÇOCUKLARIN MÜZİK DERSİNE KARŞI İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 7, s.200-214

THE ASSESSMENT OF PARENTS’ EDUCATION LEVELS AND INTERESTS OF THEIR CHILDREN IN MUSIC ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru GENÇALP - Barış GÜRSOY  
ULUSLARARASI ÇEVRE REJİMLERİ
Sayı 7, s.215-235

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL REGIMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KURUOĞLU  
MARKA KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 7, s.236-256

A HYPOTHETICAL SURVEY ON BRAND PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent DUMAN - Özgür ÜŞENMEZ  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM
Sayı 7, s.257-275

POLITICAL ISLAM IN THE WORLD AND IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÇAPIK - Yunus ZENGİN  
KARS YÖRESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKALAŞMA AMACIYLA EKOTURİZMDEN YARARLANMA OLANAKLARI
Sayı 7, s.276-291

UTILIZATION POSSIBILITIES FROM ECOTOURISM FOR SUSTAINABLE BRANDING IN KARS REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.247
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan GÜMÜŞ - Pınar DAĞ  
TÜRK DİKOTOMİ ALGISININ ORHON YAZITLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ
Sayı 7, s.292-302

THE OUTLOOK OF THE PERCEPTION OF TURK DICHOTOMY IN THE ORKHON INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜL - Fatime Neşe KAPLAN İLHAN - Mehmet GÜL  
SİYASAL PARTİLER VE YENİ MEDYA BAĞLAMINDA BETİMSEL BİR ANALİZ
Sayı 7, s.303-320

A DESCRIPTIVE ANALYSIS IN THE CONTEXT OF POLITICAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami YILDIZ  
TÜRKİYE’DE 1980’Lİ YILLARDAN SONRA ÖZEL OKULLAR
Sayı 7, s.321-334

PRIVATE SCHOOLS AFTER THE 1980s in TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜL  
DİJİTAL YERLİLER VE DİJİTAL GÖÇMENLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Sayı 7, s.335-347

USAGE OF SOCIAL MEDIA IN DIGITAL NATIVES AND DIGITAL IMMIGRANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen İĞCİ SALTIK - Gonca YAYAN  
FİKRET OTYAM RESİMLERİNDE SANAT NESNELERİNİN İMGESEL ANLAMLARI
Sayı 7, s.348-379

SYMBOLIC MEANINGS of ART OBJECTS in the PAINTINGS by FİKRET OTYAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA MEKÂN OLARAK KONAK /YALI
Sayı 7, s.380-394

THE MANSİON / PALACE IN THE NOVEL OF WEALTH OF SCİENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin POLAT  
İBNU’L-CEVZÎ EBÛ’L-FEREC’İN EL-MUNTAZAM ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE BAĞDAT VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DOĞAL FELAKETLER (1052-1179)
Sayı 7, s.395-415

NATURAL DİSASTERS İN BAGHDAD AND İT’S AROUND (1052-1179) İN THE FRAME WORK OF EL-MUNTAZAM THAT WRİTED BY İBN AL-JAWZĪ ABU AL-FARAJ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza TUZLU  
IRAK TÜRKMEN ŞAİRİ ALİ MARUFOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
Sayı 7, s.416-428

A STUDY ON IRAQI TURKMEN POET ALİ MARUFOGLU’S LIFE, LITERARY CHARACTERISTICS AND POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KASALAK  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA IRAK’TA ÇIKAN HİLLE İSYANLARINDA İNGİLİZLERİN ROLÜ
Sayı 7, s.429-438

THE ROLES OF THE BRITISH IN THE HİLLE REBELLIONS BROKE OUT IN IRAQ DURING THE FIRST WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri