ARAPÇA EDEBİ MAKALELER

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nükte, Arapça’da, ince manalı, zarif ve şakalı söz anlamına gelir. Nükte, fıkra ve şaka kavramlarıyla bağlantılı olup, aynı şeyi ifade etmez. Yalnızca bazı fıkra ve şakalar nüktelidir. Ne yazıktır ki, nüktelerin kitaplar halinde toplanması ihmal edilmiştir. Evliyâ Çelebi, Lâmiî ve emsâli bir takım yazarlar, bu konuda kitaplar yazmışlardır. Türk edebiyatının seçkin şahsiyetlerinden Mehmet Akif ve Mevlâna’nın da nükte yaptıkları belirtilmiştir. Giriş olarak Türk edebiyatında ile Arap edebiyatındaki nükte bahsini asıl mevzuya zemin teşkil etmesi için kaydedilmiş olup, sonra Mehmet Râif’in hayatından bahsedilmiş ve “Nukât-ı Edebiye” adlı eserindeki Arapça Nükteler ele alınmıştır. Klasik Arap edebiyatındaki nukât (nükteler) konusu, günümüze kadar pek fazla ele alınmamıştır. Bu yüzden bu nadir eserdeki Mütenebbi, Ebu Ali el-Farisi, Ferra, Mühelhil, İmruülkays ve Asmai gibi Arap edebiyatının seçkin edip ve şairleri ile Hazret-i Yusuf (aleyhisselam) ve Leyla-Mecnun hakkındaki Arapça nüktelerden ibâret olan kısmı kaydedilmiştir.

Keywords

Abstract

Epigram means fine expressive, elegant and joking word in Arabic language. Epigram is associated with anecdote and joke but does not mean the same thing. Only some anecdotes and jokes are epigrammatic. Unfortunately, the collection of epigrams as books has been neglected. Evliya Çelebi, Lâmiî and some other authors wrote books on this issue. Distinguished personalities of Turkish literatüre, Mehmet Akif and Mevlâna also epigrammatized. In this article, the subject “nukât” (epigram) in Turkish and Arabic literature was presented as a basis for introduction to the main subject. Then the life of Mehmet Râif was mentioned and Arabic epigrams in his work named “Nukât-ı Edebiyye” was examined. The subject “nukât” (epigrams) in the Classical Arabic literature has not been examined much more until today. Therefore, the distinguished literary men and poets of Arabic literature such as al- Mutanabbî, Abû Ali al- Fârisî, al- Ferrâ, al-Muhelhil, İmru’ulkays and al- Asmaî and the parts which consists of the Arabic epigrams about the Prophet Joseph (aleyhissalâm) and Layla and Majnûn from this rare work is presented in this article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics