CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK POPÜLER TARİH DERGİSİ TARİHTEN SESLER’DE TARİH ve TARİHÇİLİK

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Tarih, Cumhuriyet Tarihi, Tarih Felsefesi
Number of pages: 73-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dergicilik, Aydınlanma sürecindeki Avrupa’nın 17. yüzyılda geçirdiği çok yönlü toplumsal değişimlerine bağlı olarak, toplumsal sınıfların bilgi edinmekteki talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir basın yayını türüdür. Osmanlı’da ise dergiciliğin yayınlanma süreci ancak Tanzimat reformlarının devreye sokulmasından bir müddet sonra gerçekleşmiştir. Türk dergiciliği Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bazı siyasi ve kültürel değişimler geçirerek popülaritesini Türk toplumunda artırmıştır. Bu çalışmada, cumhuriyet erken yıllarında ilk Latin harfli popüler tarih dergisi olan Tarihten Sesler ele alınacaktır. Derginin yayınlanma serüveni ve yayın özellikleri değerlendirildikten sonra dergide yayınlanmış tarih ve tarihçilikle ile ilgili çalışmaların içerikleri Türk tarihçiliği ve 1940’ların siyasi ve kültürel ikliminin etkileri bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In the European Enlightenment period, the multi-faceted social change that had in the 17th century. This time demands for information from the mass line had emerged the journalism. In the Ottoman Empire, after a while the introduction of the Tanzimat reforms process the publishing of journals took place. The Turkish journal publishing has some political and cultural changes in passing from Ottoman to Republic and increased its popularity in Turkish society. In this study, in the history of the early republic, the first journal of popular history the Tarihten Sesler sounds will be discussed. After evaluation the process of journal publication and properties, the content of the published articles which relevant of history and historicism will discuss under the effects of political and cultural climate of the 1940s.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics