OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU VE İLKOKULLARDA AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Number of pages: 28-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 107 okul öncesi ve 100 ilkokul öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplamasında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmış, verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; öğretmenlerin genel olarak aile eğitiminin okul rehber öğretmenleri tarafından yürütülmesi gerektiği görüşünde oldukları (%62,32) belirlenmiştir. Aile eğitiminde en çok kullandıkları yöntemlerin veli toplantıları (%96,62) bireysel görüşmeler (%92,75) ve okula geliş-gidiş zamanlarında görüşme (%90,34); en az kullandıkları yöntemlerin ebeveyn kitaplığı hazırlama (%84,06), dilek kutusu (%78,26) ve iletişim defteri kullanma (%68,60) olduğu belirlenmiştir. İlkokul öğretmenlerinin toplantı, telefon görüşmeleri ve okul/sınıf çayı düzenleme yöntemlerini tercih ettiği; okul öncesi öğretmenlerinin farklı türde yöntemleri daha fazla oranda kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin, aile eğitimi çalışmalarını planlarken öncelikle ailelerin ihtiyaçlarını dikkate aldıkları, aileleri daha çok okulda düzenlenen toplantı ve konferans etkinliklerine davet ettikleri, aile eğitimine katılım konusunda velilerin isteksiz davrandıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze how parenting education and parent involvement activities are run in preschool institutions and primary schools. The study group has been composed of 107 preschool teachers and 100 primary school teachers. A questionnaire form developed by the researchers has been used as a data collection tool, and the data has been evaluated using percentage and frequency distributions. As a result, it has been determined that generally teachers think that parenting education should be run by school counselors (62,3%). It has been defined that the most used methods are parents’ meeting (96,1%), i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics