BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA IRAK’TA ÇIKAN HİLLE İSYANLARINDA İNGİLİZLERİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2016-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 429-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Berlin Antlaşması’ndan sonra Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki denge politikasını bırakan İngiltere; 1878 sonrası artık Osmanlıyı parçalama, petrol bölgelerini ele geçirme ve Doğu Akdeniz’i nüfuzu altına alma politikası gütmeye başlamıştır. Bu düşünce ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla Mısır’ı ve Kıbrıs adasını işgal etmiş, daha sonra da Reval buluşmasında (8–9 Haziran 1908) Ruslarla gizli bir protokol imzalamışlardır. Buluşmada İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury’nin “Eğer ittifak vaki olursa Osmanlı Devleti sona erer” demesi çok anlamlıdır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İngiliz Osmanlı ilişkilerinin azaldığı gibi bir durum varsa da İngilizlerin Mezopotamya petrollerine ilgisi azalmamıştır. W. Churchill’in bölgeye görevlendirdiği heyetin hazırladığı bir raporda; “Mezopotamya ve İran’daki petrol yataklarının İngiliz donanması için bir yakıt kaynağı olduğunu” belirtmesi bunun en açık örneğidir. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle birlikte İngilizlerin Irak ve Filistin bölgesini işgal etmek istemesi yıllardır bu bölgede gösterdiği faaliyetlerin bir tezahürüdür. İngilizlerin amaçlarının ne olduğu açık bir biçimde ortadadır. Hille isyanlarının elbette başka sebepleri de vardır. Ancak, bu isyan hareketleri ve İngilizlerin faaliyetleri bugünkü Ortadoğu’nun nasıl bu hale geldiğinin anlaşılması bakımından da Türk ve dünya tarihi açısından önem arz etmektedir. Bu makalede bölgedeki İngilizlerin amaç ve faaliyetleri bağlamında Hille İsyanlarında oynadıkları roller incelenmiştir.

Keywords

Abstract

After the Treaty of Berlin balance between Russia and the Ottoman State policy leaves the UK; Ottomans after 1878 no longer shredding, seize the oil region and the Eastern Mediterranean has begun to penetrate the policy of getting to. In order to realize these ideas and projects in Egypt and occupied the island of Cyprus, and later in Germany with the strengthening of Reval meeting (8–9 June 1908), have signed a secret protocol with the Russians. During the meeting, British Foreign Secretary Salisbury's "If an alliance of the Ottoman Empire ends in vain to say," is very meaningful. After the proclamation of the Second Constitution of the British Ottoman relations is reduced if there is such a case has not diminished the interest of the British Mesopotamian oil. W.churchill assigned to the region in a report prepared by the committee; "Mesopotamia and Iran's oil fields is a fuel source for the British navy" designations are clear examples of this. Go to war with the Ottoman Empire by the British wanted to occupy Iraq and the Palestinian territories for years, is a manifestation of his activities in this region. What is the purpose of the British is clearly obvious. Hille riots, of course, there are also other reasons. However, the rebel movements and the activities of the British to understand that today's Middle East in terms of how this becomes in terms of Turkish and world history is important. In this article, the objectives and activities of the British in this region in the context of their roles in Hille riots were examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics