CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK NÜFUS SAYIMI VERİLERİNE (1927) GÖRE VAN’IN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 144-166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu halkı bir bütün olarak çetin siyasi, askeri ve ekonomik zorluklardan sonra Milli Mücadele başarısını beynelmilel bir manada ilan etmiştir. Bu haklı başarıdan bir müddet sonra siyasal iktidarı sıkı bir şekilde kontrol eden Kemalist kadrolar, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet rejimini ilan ederler. Artık ülke genelinde Batı modernleşmesini referans alan bir ideolojik siyaset ile toplum bünyesinde yeni tür değişimler yapılmak istenir. Bu zaman zarfında ülke geneline yayılmış olan farklı toplumsal kesimlerden kişi ve grupların bu yukardan aşağı doğru gelişen değişim ve dönüşümlerden etkilenmemesi kaçınılmazdır. 1927 yılında yapılan genel nüfus sayımı verileri savaşlardan sonra ve inkılaplar sürecindeki Türkiye’de gerçekleşen sosyo-ekonomik ve kültürel değişmelerin izlenilebileceği güvenilir bir kaynaktır. Bu çalışmada Cumhuriyetin ilk nüfus sayımı verileri ışığında Van vilayetinin genel demografik özelliklerinin değerlendirmesi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

The Anatolian people as a whole after severe political, military and economic difficulties declared to the world the success of the National Struggle. After a while from this rightful success the Kemalists who strictly controlled political power, they declared the Republican regime on October 29, 1923. Anymore, with an ideological politics based on Western modernization it was aimed to make new kinds of changes in society all across the country. During this time, it was inevitable that people and groups from different social sectors spread across the country were not affected by those top-down changes and transformations. The data of 1927 general population census is a reliable source for monitoring socio-economic and cultural changes in Turkey after the war and during the revolutions period. In this study, the general demographic characteristics of Van province will be evaluated in the light of first republic census data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics