İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER - STRES İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER/ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Number of pages: 373-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında işletmelerin karşı karşıya kaldığı en önemli değişim nedenlerinin başında; küreselleşme, teknoloji, rekabet ve sürekli değişen müşteri istekleri gelmektedir. Özellikle teknolojik gelişmeler ve rekabet, işletmeler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yeni yöntem ve teknikler, makineleşme, verimlilik ve üretkenlik hedefleri, rekabette artı değer yaratma ve sürekli yeni ürünlerle müşterinin karşısına çıkma ve elbette ki zamanında ve eksiksiz olarak bu süreci tamamlama özellikle işletme çalışanları üzerinde oldukça etkili bir baskı oluşturmaktadır. Aslında bu baskının adı iş stresidir. Hemen hemen her alanda yaşandığı gibi, çalışma hayatında da stres önemli bir psiko sosyal etmen olarak insanların karşısına çıkmaktadır. Özellikle işletme yönetiminin benimsediği yönetim anlayışı, tutum ve davranışları, politikaları çalışanların stres düzeyini etkilemektedir. Bu politikalar içerisinde, çalışanların stres düzeyi üzerinde etkili olan önemli uygulamaların başında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gelmektedir. Yönetim uygulamalarının dışında çalışanların stres düzeyi demografik özelliklere bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan bu araştırma ile işletmelerde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının, çalışanların stres düzeyine etkisini ve demografik özellikler ile stres ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kocaeli İli’nde tesadüfi seçilen bir işletmedeki tüm çalışanlardır. Araştırma yöntemi olarak, anket yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme ile seçilen katılımcılara uygulanan anketin sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In Today’s World, Globalization, technology, competition and customer demands are most important change reasons which business come up against. Specially, technology and competition cause pressure on business. New method and techniques, mechanisation, productivity, reproductivity goals, value creation in competition cause pressure on business workers. Actually, this pressure’s name is work stress. Stress is important psycho social factor in work life and it confront humans in almost all cases. Especially, management mentality, attitude and behaviours, politics effect business worker’s stress levels. Occupational health and safety activations are the most management politic in business. The purpose of this study is to determine the impact of occupational health and safety politics on the business worker’s stress level and relationship between demographic characteristics and stress. The sample of this study is the whole employees of a business which selected randomly in Kocaeli. Survey method was be used as research method. The results of the survey which was implemented to participants who was selected with simple random sampling was be analyzed with the program of SPSS.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics