ÖZEL HASTANE TERCİHİNDE KURUMSAL İMAJIN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : İletişim- Halkla İlişkiler
Number of pages: 275-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz rekabet koşullarında gittikçe büyüyen ve birbiriyle benzeşen kurumlar için önemli bir ayırt edicidir kurum imajı. Ürünlerin, hizmetlerin ve kurumların birbiriyle tıpa tıp benzer hale geldiği, artık somut anlamda bir farklılık elde edilemediği noktada kurum imajı imdada yetişmiş, kurumlar için önemli bir katma değer olarak varlığını kabul ettirmiştir. Özel hastane tercihinde kurumsal imajın ne derece etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmış bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış olup, Samsun ilinde özel hastaneden hizmet almış 504 katılımcıya yüz yüze anket tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular bize "hekim ile ilgili faktörler" ve "hizmet kalitesi faktörleri" başta olmak üzere kurum imajına ait faktörlerin özel hastane tercihinde etkili olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda özel hastanelerin kurumsal imajına yönelik yapacağı çalışmalar hastanenin tercih edilme oranını artıracaktır.

Keywords

Abstract

Under the competitive circumstances of our age, corporate image is an important and distinctive characteristic of the corporations which are getting bigger and getting identical with each other. At the point that products, services and institutes are getting identical and cannot be diffrentiated tangibly, the corporate image has stand in the breach and it is accepted as intangible but a significant added value. In this study, it is used purposive sampling to show how the corporate image is powerful and data is acquired by a survey is applied to 504 people in person who took service in a private hospital in Samsun province. The data are analyzed and interpreted with SPSS statistic software. The findings obtained in this study demonstarte especially ‘physician factor’ and ‘quality of service factor’ and other factors belong to corporate image are important for the preference of private hospitals. As a result, the efforts made for the corporate image pay off and increase the rate of preference for the hospital.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics