STRATEJİK LİDERLİK ALGILAMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Turizm,Liderlik, Örgütsel Davranış
Number of pages: 66-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada konaklama işletmelerinde çalışanların stratejik liderlik algılamalarının çalışan performansı üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Hatay ilindeki konaklama işletmelerinde istihdam edilen 241 iş görene anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Stratejik liderlik boyutlarına ilişkin yapılan betimsel istatistikler sonucu araştırmaya katılan iş görenlerin en yüksek algıladıkları stratejik liderlik boyutu dönüşümcü liderlik, en düşük algılanan stratejik liderlik boyutu ise yönetsel liderlik olarak belirlenmiştir. Stratejik liderlik boyutları ile çalışan performansı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, stratejik liderlik boyutlarından etik liderlik ve ilişkisel liderlik ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki, politik liderlik, dönüşümcü ve yönetsel liderlik ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Stratejik liderlik boyutlarının çalışan performansı üzerine etkisi belirlemek üzere yapılan regresyon analizinin sonuçlarına göre, çalışan performansı değişkenliği stratejik liderlik boyutlarından yönetsel liderlik, etik liderlik, politik liderlik, dönüşümcü liderlik ve ilişkisel liderlik tarafından açıklanabilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the influence of perception of strategic leadership on employee performance in accommodation establishments. For this purpose, 241 employees were reached through the questionnaire in accommodation establishments in Hatay province. According to descriptive statistics on strategic leadership dimensions, the most perceived strategic leadership dimension was determined the transformational leadership and the lowest perceived strategic leadership dimension was determined managerial leadership of the employees' who were involved survey. As a result of the correlation analysis to determine the relationship between strategic leadership dimensions and employee performance, it was found that there is a moderately significant positive relationship between ethical and relational leadership and employee performance and positive weakly significant relationship between political, managerial, transformative leadership and employee performance. According to the results of a regression analysis, employee performance variability can be explained by the dimensions of strategic leadership; managerial leadership, ethical leadership, political leadership, transformational leadership and relational leadership.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics