BİR FONLAYICI KURUMDA AHP ENTEGRE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME SİSTEMİ

Author :  

Year-Number: 2017-14
Language : null
Konu : Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi
Number of pages: 578-588
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların sergiledikleri performansların değerlendirilmesi insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir. Çalışanın organizasyona güven duyması için performans değerlendirme sistemi objektif ölçütlere göre yapılandırılmalıdır. Bu çalışmada; objektif, şeffaf bir performans değerlendirme ve geliştirme sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Önerilen sistem; yetkinlik değerlendirme ve amaç-hedeflere yönelik değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Amaç, hedeflere yönelik değerlendirmede; ön değerlendirme süresi, memnuniyet oranı, değerlendirmeyi zamanında bitirme gibi nicel performans kriterleri ele alınmıştır. Kriterler Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. İkinci aşama olan yetkinlik değerlendirmede; yönetici grubu, uzman/ araştırmacı, idari ve teknik personel/yardımcı hizmet personeli için ayrı ayrı belirlenmiş olan yetkinlikler kullanılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre çalışan performansının sürekli gelişmesini sağlamak üzere kişinin geliştirmesi gereken yönleri belirlenir ve kişinin gelişim planı oluşturulur. Böylelikle nicel ve nitel unsurların aynı anda değerlendirilebildiği; çalışan gelişimlerini sürekli kılan bir performans değerlendirme ve geliştirme sistemi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The evaluation of the performances of the employees is very important in terms of using the human resource in the most efficient way. The performance evaluation system must be structured according to objective criteria in order for the employee to trust the organization. In this study; we aimed to create an objective, transparent performance evaluation and development system. Recommended system consists of two steps: competency evaluation and the goals-objectives oriented evaluation. Quantitative performance criterias such as the duration of the preliminary evaluation, the satisfaction rate, and the timing of completing the evaluation are discussed at goals-objectives oriented evaluation. These criterias are weighted by the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. At the second stage, different competences for managerial group, expert / researcher, administrative and technical staff / assistant service personnel are used. According to the evaluation results, to develop the performance of the employee continuously, the direction that the person needs to develop is determined and the person's development plan is established. In this way, quantitative and qualitative factors can be evaluated at the same time; employee developments can be provided continiously

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics