EĞİTİM COĞRAFYASI BAKIMINDAN İKİ EKSTREM ŞEHİR: ANTALYA VE ŞANLIURFA

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 77-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mekana veya zamana bağlı olmaksızın devamlılığı olan süreçlerden birisi şüphesiz eğitimdir. Gerek formel, gerekse enformel olarak sürekli içinde yer aldığımız eğitim süreci bireyin kişisel gelişiminde başlıca etkendir. Bireylerin eğitimine verilen önem, toplumsal kalkınmışlığın başta gelen göstergelerinden biridir. Dünya üzerinde coğrafi mekan koşulları bakımından birbirinin aynı özelliklere sahip, ancak kalkınmışlık düzeyleri arasında belirgin farklılıklar bulunan birçok ülke bulunmaktadır. Çevrenin doğal koşulları aynı olmasına rağmen ortaya çıkan bu gelişmişlik farkının sebebi tereddütsüz eğitime verilen önemle açıklanmaktadır. Çevrenin doğal boyutunun iyi okunabilmesi, tüm kaynakların yerli yerinde ve rantabl bir şekilde değerlendirilmesi ancak eğitim sayesinde mümkün olabilmektedir. Doğal kaynakları ne kadar zengin olursa olsun eğitime önem vermeyen, gerekli eğitim yatırımı yapmayan, iyi yetişmiş insan kaynaklarından yoksun hiçbir ülkenin uluslararası rekabette başarı şansı yoktur. Bugün zengin enerji kaynaklarına sahip Ortadoğu ülkelerinin önemli miktarda gelir elde etmelerine rağmen bilimde, teknolojide hiçbir varlık gösterememelerinin sebebi eğitime gerekli yatırımın yapılamamasına bağlanmaktadır. Yine Kore yarımadasında yer alan Kuzey ve Güney Kore örnekleri de konunun öneminin anlaşılması adına başlı başına bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye’de eğitime verilen önem ve eğitime ayrılan genel bütçe payı sürekli artmakta, eğitim ile ilgili istatistikler sürekli olumlu değişme göstermektedir. 1928 yılında harf inkılabı ile alfabe değişikliği gerçekleşen ülkemizde 2015 de, yaklaşık 90 yılda okur-yazar oranı % 96,2 ye yükselmiştir. Ancak ülkemiz coğrafyasında görülen tabi ve beşeri farklılıklar yerel anlamda eğitim istatistiklerinde önemli farklılıkları da beraberinde getirmiştir. 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de okur-yazar oranı en yüksek olan vilayet % 98,5 ile Antalya, en düşük okur-yazar oranına sahip olan vilayet ise % 90 ile Şanlıurfa olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada bu iki eksterm değere sahip illerimizin eğitim istatistikleri karşılaştırılmış, farklılıkların nedenleri ve buna bağlı olarak da çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Education is a continuous process with out mentioning the placeand time. Both formalandin formalare the basic factor stoimprove the personal development of an individual through education process. The importance given to the education of an individual is one of the most important significances of the development of the society. There are countries that share the same geography in the world but their economic alands cientific development level sare quite different. It is obvious that the differencese enamong these countries is there sult of importanc et hatthey give to the educational though the natural structure is nearly the same. It is clear that education facilitates touse all the sources rantably and wisely. The countries can not compete with the other sifthey do not give importance to the education and if they do not have qualified human sourcesal though they have vast of natural sources. Today, Middle -East countries withs plendid energy sources make greata mount of money but the reason why the yare not known in the world of technology and science is that they have not invested the necessary amount of money on the education of their people. Also, two countries, North and South Korea situated on Korean Penninsula, are good examples to understand the importance of the subject. The importance given to the education and the investment made in education in Turkey is increasing continuouslyand as a result the statistic sabout education is changing in a positive way. The percentage of the literate people has increasedupto %96.2 in 2015 since the Alphabet revolution realized in 1928. The difference of the landscape and other factors bring some difference in the educational statistics in our country related to the locality. According to the 2015 data, the most literatecity in Turkey is Antalya with the percentage of % 98,5 and the lowest is Şanlıurfa with the percentage of % 90. Inthis study, the education statistics of the two extremcities in Turkey were compared and the reasonsons of the differences were foundoutand solutions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics