TARİH ÖĞRETİMİNDE TARİH FELSEFESİNİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 102-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de “Tarih” öğretimi konusunda çok sağlıklı uygulamalar yapılamadığı bir gerçektir. Bunun da başta gelen nedenleri; Tarihin felsefesi ve öğretim yöntemi konusunda, bilimsel yaklaşımlar ile ortak akıl ve düşüncenin olmayışıyla ilgilidir. Ayrıca, uygulama zafiyetleri de en problemli konulardandır. Bu yüzden biz bu makalemizde; Tarih öğretiminin hangi yaş grubuna nasıl yapılması gerektiğini, öncelikle tarih felsefesinin ne olduğunu, bundan elde edilecek faydalarla topluma nasıl bir birey yetiştirilmesi gerektiği, üzerinde tartışacağız. Tarihin ana materyali ve hedefinin insan olduğu herkesin malumudur. Dolayısıyla insanı ilgilendiren her şey tarihi de ilgilendirir. Bu yüzden tarih, sadece geçmişteki olayları değil; aynı zamanda siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel, eğitim, hukuk ve sanat gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Bu alanlardaki faaliyetleri incelemek ve öğrenmek için ise; bir metot, bir mantık, bir felsefe gerekir. İşte bize bu konudaki rehber tarih felsefesidir. Tarih felsefesi, basit bir tanımla; insanlığın oluşumunun ve yaşamış olduğu olayların tamamının bir yöntem ve ahenk içinde açıklamasıdır. Tarihin, kelime anlamıyla hareket ettiğimiz sürece; “tarih”; sadece olayların nakli ile uğraşır. Tarih felsefesi ise, medeniyet ve tarihin gelişimine etki eden genel kanunları ortaya koyar ve insanlığın geçirmiş olduğu iyi ve kötü tecrübelerin sebeplerini bulmaya çalışır, geleceğe yönelik mukayeseli (göreceli) tekliflerde bulunur. Bu işlevi yönünden tarih felsefesi, tarihten yararlanma, ondan ders alma, yöntem ve prensiplerini ortaya koyar. Bu yüzden tarih öğretimi yapanların; tarihin felsefesini bilmeden, tarih öğretiminin insanlara pek de bir yararı olmayacağını bilmesi gerekir. Bu bağlamda yaş gruplarına göre yapılacak öğretim, doğru yöntemlerin tespiti de, yapacağımız öğretimde önemli etkilerinin olacağı muhakkaktır.

Keywords

Abstract

The Impact of History Philosophy on History Teaching It is a fact that many healthy practices can not be done about "history" teaching in Turkey. The main reasons for this are; It deals with philosophy and teaching method of history, scientific approaches and lack of common reason and thought. In addition, application vulnerabilities are the most problematic. That is why we are in this article; We will discuss how the history teaching should be done, how it should be done, what philosophy of history is, and what kind of individual should be cultivated with the benefits to be gained from it. Everybody knows that the main material of history and the goal is human. So anything that interests the human is interested in history as well. So, history is not just about what happened in the past; at the same time, political, social, economic, cultural, education, law and art. In order to examine and learn about the activities in these areas; a method, a logic, a philosophy. Here is the philosophy of history philosophy. History philosophy is a simple definition; the formation of humanity and the events that it has lived in a method and harmony. As long as we act with the meaning of history, words; "history"; it only deals with the transfer of events. In its philosophy of history, it introduces general laws affecting the development of civilization and history, and attempts to find the causes of good and evil experiences that humanity has undergone, found in comparative proposals for the future. In terms of this function, history philosophy reveals the methods and principles of using history, of taking lessons from it. That is why those who teach history; Without knowing the philosophy of history, history teaching should know that it will not be very beneficial to people. In this context, teaching according to age groups, determination of the right methods, it is certain that there will be significant effects in teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics