TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCULARIN BAKIŞ ACILARIYLA FUTBOL MÜSABAKALARINDA YAŞANAN ŞİDDET NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : spor bilimleri
Number of pages: 103-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, futbol müsabakalarında yaşanan şiddetin teknik direktör ve futbolcuların görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan özel durum yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; beş profesyonel futbolcu ve dört pro lisanslı teknik direktör oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırmalarda sıkça kullanılan sürekli karşılaştırmalı metot ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; teknik direktör ve futbolcular, futbol müsabakalarında yaşanan şiddet üzerinde, futbolcunun eğitim düzeyi ile ülkenin mevcut futbol sisteminin önemli etkisi olduğu konusunda hemfikir oldukları ve kazanma hırsı sonucu ortaya çıkan olumsuz duygunun kontrol edilememesiyle şiddetin sahalara yansıdığını belirtmişlerdir. Ayrıca teknik direktörler ve futbolcuların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve sağlanacak psikolojik yardım uygulamalarının futbolda yaşanan şiddetin çözümüne yönelik en önemli etkenler olacağı sonucunu varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyze the violence occurred in football competitions from the viewpoint of football coaches and players. The study was conducted benefiting from the case study method, which is one of the qualitative research methods. Sample group of the study consisted of five professional football players and four pro-license holder coaches. In determining the sample group, typical sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. The data of study were collected by semi-structured interview method. The obtained data were analyzed by the continuous comparative method, a method frequently used in qualitative studies. As a result of the analysis, coaches and football players stated that they agree that educational background of football players and current football system of the country are significantly influential on the violence in football competitions and violence is seen in football competitions due to their failure to control negative emotions which emerge as a result of their determination to win. Also, it is concluded that improving educational level of coaches and football players and psychological assistance practices will be the most important factors to solve the violence in football.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics