SENDİKALARDA SOSYAL PAZARLAMAYA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : İşletme Anabilim, Pazarlama Bilim Dalı
Number of pages: 449-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sendikaların önemli görevlerinden biri de kamu yararı için sadece üyelerine değil geniş toplum kitlelerine yönelik sosyo-kültürel hizmetler sunmaktır. Sendikalar sosyal hizmetlerini geleneksel ve yeni tanıtma araçlarını kullanarak duyurmakta, ilan etmekte kısaca pazarlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesindeki sendikaların ne tür sosyal etkinlikler yaptıklarını ve sosyal hizmetlerini nasıl pazarladıklarını tespit etmektir. Araştırmada nitel veriler toplanmıştır. Araştırma evrenini Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçe merkezindeki çoğu eğitim sendikası olmak üzere en çok üyeye sahip altı sendikanın yöneticileri oluşturmaktadır. Nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat formundan yararlanılmış; altı sendika yöneticisine mülakat yapılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri, sosyal hizmet ve sosyal pazarlamaya ilişkin görüşleri betimlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sendikalar çeşitli pazarlama araçlarını yeterince kullanamamışlardır.

Keywords

Abstract

One of the most important responsibilities of unions, is not only providing beneficiaries for its members, but also providing wide variety socio-cultural services for public interest. Unions announce and declare briefly try to market their social service by using traditional and new publicity tools. The purpose of this study is to determine what kind of social activities, unions are holding in Suleymanpaşa district of Tekirdağ province and determine how they market their social service. Qualitative data were collected in the study. Population is composed of managers of education unions having the most members in the six largest unions in Suleymanpaşa district of Tekirdağ province. For collection of qualitative data, semi-structured interview forms were conducted with six union managers. Participants' demographic characteristics, social services and social marketing findings were described. It was concluded from this research that, unions had not used various marketing tools in a sufficient way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics