TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER KAZANIMLARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 341-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adaylarının değer kazanımlarına etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini alan 3. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Schwartz ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen ve Demirutku ve Sümer (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan Portre Değerler Anketi (PDA) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre uygulama öncesi deney grubu ile kontrol grubunun sahip oldukları değer yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, uygulama sonrasında deney grubu ile kontrol grubunun değer kazanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark deney grubunun lehinedir. Araştırmanın sonucunda doğrudan değer kazandırmaya yönelik projelerinin öğretmen adaylarına değer kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu projeler sayesinde öğretmen adaylarının sorumluluk, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik ve merhametlilik gibi değerlerinde olumlu değişiklikler olmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of community service learning on value acquisitions of preservice teachers. An experimental design with pre-test and post-test control group was used in the study. Study group of the research is preservice teachers who have been third-year who are taking Community Service Learning (CSL) course at the Department of Classroom Teaching. Portrait Values Questionnaire (PVQ), which was developed by Schwartz et al., (2001) and translated into Turkish as well as validity and reliability study of which was conducted by Demirutku and Sümer (2010), has been used as data collection tool. T-test has been used for the independent groups in analyzing the data. According to the findings of the study, while there was no statistically significant difference between pre-implementation and control group's value orientations, on the other hand it has been found that there was a statistically significant difference between experimental group and control group after application. This difference is in favor of the experimental group. In view of the research, it has been concluded that the community service learning projects, which are directly oriented towards acquiring value, make preservice teachers acquire value. Thanks to these projects, there have been positive changes in preservice teachers’ values such as responsibility, patience, love, respect, helpfulness and mercifulness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics