TÜRKİYE’DE KENT KONSEYLERİNİN BİLİNİRLİĞİ/TANINIRLIĞI: GAP BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : YEREL YÖNETİMLER
Number of pages: 305-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda dünyada yerinden yönetim bir dönüşüm süreci içine girmiş, küreselleşme ve yerelleşme gibi birbirine zıt iki kavram toplumlarda büyük bir değişim yaşatmış, yerelleşme sürecine paralel olarak da yerel yönetimler bir değişim/dönüşüm yaşamıştır. Demokrasinin gelişmesinde önemli bir araç olarak görülen yerel yönetimlere verilen değerin artmasıyla birlikte, içinde Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik reformlar yapılmıştır. Yerel yönetimler alanında yapılan bu reformlar yönetimi etkileyen aktörlere de yansımış ve son dönemde yapılan yerel yönetimlere yönelik yapısal düzenlemelerde kent konseylerine önemli roller verilmiştir. Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı belediye yasası ile oluşturulan kent konseyleri vasıtasıyla belediyeler, yerel halkın düşüncelerini meclise taşıyabilecek, merkezi yönetimle yerel halk arasında iletişim sağlayabilecektir. Aynı zamanda vatandaşların isteklerinin kent konseyleri tarafından dikkate alınması, katılım olgusunu da güçlendirecektir. Buradan hareketle çalışmada 5393 sayılı yasada yer alan, katılımcılığın çarpıcı bir örneği haline gelen ve yeni bir katılım mekanizması olarak tanımlanan “Kent Konseyleri” Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi kapsamında incelenecek olup, bölgede Kent Konseylerinin işlevleri ve tanınırlığı/bilinirliği alan çalışmasıyla birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In the recent years, the decentralization has started to change over the world, two opposite concepts such as globalization and indigenization have created a great change in the societies, the decentralizations have changed as parallel with the indigenization. As the value has increased on the decentralizations which are accepted as a tool in the development of democracy, the reforms have been taken ro reorganize the decentralizations in many countries with Turkey. These reforms which have been done in the field of decentralizations have also been seen on the factors which affect on the administration and the important roles have been given to city councils for the structural regulations about the decentralizations which have been done recently.The municipalities will be able to transfer the domestic people’s opinion to the assembly so that the communication between the central administration and the domestic people can be provided, with the city councils which are made with 5393 numbered municipal law that was enacted in Turkey in 2005. Furthermore, it will strengthen the fact of participation that the citizens’ desires are considered by the city councils. Thus, “The City Councils” which are in 5393 numbered law, have become an impressive sample in the participation and are described as a new participation mechanism will be reviewed within the scope of SoutheasternAnatolia Project (SAP) Region in Turkey, in study, the functions of city councils in the region and their recognition/identifiability will be tried to be revealed with the literature review.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics