OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA GEÇİŞ SÜREÇLERİNİN ÖĞRETMENLERİN HAZIRLADIKLARI EĞİTİM PROGRAMLARINCA DESTEKLENME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitim
Number of pages: 234-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemde verilecek nitelikli bir eğitimin çocuğun yaşamını şekillendirmek açısından önem taşıdığı bilinmektedir. Bunun da yolu çocukların gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış günlük ve yıllık planlardan oluşan eğitim programlarından geçmektedir. Doğumlarından itibaren içinde bulundukları güvenli aile ortamından ilk kez toplumsal yaşama adım attıkları sürecin başlangıcı olan bu dönemde; çocuklara sağlanan fiziksel ve sosyal imkanlar ile tüm gelişim alanlarını destekleyen eğitim programları, ileriki yaşamlarında potansiyellerini en üst sınıra çıkarabilmek noktasında kritik öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, çocukların okula geçiş sürecinin öğretmenlerin hazırladığı eğitim programlarıyla desteklenme düzeyini incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı model kullanılarak yapılan araştırmada, Düzce il merkezinde bulunan 8 bağımsız anaokulu ile iki ilkokul bünyesindeki anasınıflarında 2016-2017 Güz döneminde ele alınan aylık kazanım ve göstergeler incelenmiş ve her gelişim alanına ait kazanım göstergelere yer verilme düzeyine bakılmıştır. Araştırmanın verileri frekans ve yüzdelik dağılımlarla hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerin bilişsel, dil ve motor becerilerine yönelik kazanımlara daha çok yer verdiği görülürken, sosyal duygusal gelişim ve öz bakım becerileri alanında belli kazanımların ele alındığı, bazı kazanımlara hiç yer verilmediği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar okula geçiş sürecinde sosyal duygusal gelişim ve öz bakım alanlarına yönelik becerilerin önemli yer tutmasına rağmen, öğretmenler tarafından bilişsel, dil ve motor becerileri alanlarının gelişiminin daha çok desteklendiğini göstermektedir

Keywords

Abstract

It is known that a qualified education in pre-school period is important in shaping the life of the child. This is also the case with educational programs consisting of daily and yearly plans, which are prepared taking into account the needs of children. In this period, which is the beginning of the process of social life for the first time in the safe family environment they have been in since their birth; the physical and social opportunities provided to children and the training programs that support all areas of development have critical prespec- tives to maximize their potential in their future lives. The purpose of this study is to exaime the level of support fo children’s transition to school through educational programs prepared by theachers. In the research using descriptive model from quatştatşve resarch methods. The monthly gains and indices of the 8th independent kindergarten located in Düzce province center and the kindergaterns of the two primary school were examined in the fall semester of 2016-2017 and the level of taking place in each development area was examined.The data of the study were calculated wihtf frequency and percewntage distributions. As a result of the research, preschool teachers were more involved in cognitive, language, and motor skills achievement, there was no evidence that certain gains were addressed in the area of social emotional development and self-care skills.The results Show that the development of areas of cognitive, language and motor skills are more supported by teachers, despite the fact that skills for social emotional development and self-care play an important role in the transitional process

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics