FİZİKSEL SALDIRI GİRİŞİMİ, FİZİKSEL SALDIRI VE HAKARET DAVRANIŞLARININ KARATE HAKEMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
Number of pages: 414-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, karate hakemlerinin karşılaştıkları fiziksel saldırı girişimi, fiziksel saldırı ve hakaret davranışlarının; hakemlerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve klasman yönlerinden incelenmesidir. Tüm spor branşlarında olduğu gibi, felsefesi sportmenlik olan karate-do sporunda da, kazanma hırsı sporcu, antrenör ve seyircilerde sportmenlik dışı davranışları tetiklemektedir. Sportmenlik dışı davranışların tespiti ve cezaların verilmesinde ise hakemlere büyük görev düşmektedir. Araştırmada tarama modeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi, 2017 vizeli 112 karate hakemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sportmenlik Dışı Davranışlar Anketi” kullanılmıştır. Hakemlerin demografik özelliklerinin belirlenmesinde yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri, verilerin dağılım durumunun tespitinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanılmıştır. Verilerin non-parametrik test koşullarına uygunluğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Hakemlerin demografik özellikleri ile sportmenlik dışı davranış türleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Bu bağlamda belirtilen sportmenlik dışı davranış türlerinin; karate hakemlerinin demografik özelliklerine göre değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the phsyical assult attempts, verbal and physical offense acts that the karate referees have been subjected to in terms of the age, sex, educational status, profession and classification of the referee. Just as any other branch of sports, in karate-do, which has the sportsmanship as its philosophy, the desire to win triggers unsportsmanlike conducts in the athlete, trainer and the public. In the identification and punishment of unsportsmanlike conducts, the referees carry a great responsibility. In this study scan pattern and purpose sampling techniques has been used. The subjects are 112 karate referees with 2017 visas. “Personal Information Form” and “Unsportsmanlike Conducts Questionnaire” has been used as data gathering tools. Percentage and frequency methods has been used to determine the demographic characteristics of the referees, and Kolmogorov-Smirnov normality test has been executed to determine the data distribution. Following the confirmation of the data’s relevance to the non-parametric test, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests has been executed to determine the significant difference. The significant differences between the referees demographic characteristics and the unsportsmanlike conducts has been detected (p<0.05). The conclusuion that has been determined is that the kinds of unsportsmanlike conducts stated in this context, has shown variety depending on the demographic characteristics of the karate referees.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics