KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KENTSEL TOPLUMSAL HAREKET ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Kent Sosyolojisi
Number of pages: 357-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentler, mekân ya da doğal şartların etkisiyle evirilmekte, dönüşmekte ve bu süreçte güç ve kontrol merkezleri ilişkilerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Küreselleşme, kentlerin ve toplumların, neoliberal dönüşüm sürecinde kentsel mekân üzerinde hâkimiyet kurmaktadır. Kentsel mekânının hızlı bir şekilde dönüşümü, yerel toplumların bu süreçten etkilenmesini ve bu süreci etkilemesini kaçınılmaz kılmaktadır. Toplumsal mücadelenin büyük ölçüde kentlerde meydana gelmeleri nedeniyle bu mücadelelerin nedenleri ve sonuçları kentsel alanda ortaya çıkmaktadır. Bu durum kenti etkilemekte ve kentin gelişmesinden değişik düzeylerde etkilenmektedir. Toplumsal hareketlerin en önemli özelliği, hiç bir devlet yönlendirmesi olmadan ortaya çıkmalarıdır. Toplumsal hareketler, siyasal iktidarın bazı toplumsal kesimlerin gündelik hayatında eşitsizlik yaratmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm projeleri gibi mekâna yapılan müdahaleler, o mekânda yaşayanlar tarafından kimi zaman tepkiyle karşılanmaktadır. Bu makale, kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan muhalif hareketleri, kentsel toplumsal hareketler olarak ele almak gerektiğini savunmaktadır. Makalede, kentsel dönüşüm ve kentsel toplumsal hareketler konularında Türkiye'de yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Cities are evolving and transforming under the influence of space or natural conditions, and in this process changes in the relations of power and control centers occur. Globalization has led cities and societies to dominate urban space in the process of neoliberal transformation. The rapid transformation of the urban space makes it inevitable for local communities to be affected during this period and to prevent this process from being influenced. The causes and consequences of these struggles arise in the urban arena because the social struggle largely takes place in the cities. This affects the city and is affected at different levels by the development of the city. The most important feature of the social movements is that they should emerge without directing any state. Social movements have emerged as a result of political power creating inequality in the daily life of some social sectors. Interventions, such as urban transformation projects, are sometimes met with reaction to those living in that space. This article argues that oppositional movements in the process of urban transformation need to be addressed as urban social movements. In this article, the studies on urban transformation and urban social movements in Turkey are explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics