SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATINDA TÜRK DÜNYASI KONUSU VE DIŞ POLİTİKAMIZA ETKİLERİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-18
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 105-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler müfredatında Türk Dünyası konusuna yer verilmemesinin öğrencilerin dış politika bilgilerini nasıl etkileyeceğini tespit etmektir. Çalışmanın içeriğinde ulaşılmak istenen amaç ise bu konuya yönelik akademisyen görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmada derinlemesine bir çalışma yapmaya olanak sağlaması açısından uygun bir yöntem olan nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma görüşme veri toplama aracı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 yılında Amasya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında görev yapmakta olan üç öğretim üyesi oluşturmaktadır. Amasya Üniversitesinde görev yapmakta olan öğretim üyeleriyle yarı ilgili altıncı sınıf müfredatında kazanıma yer verildiği görülmüş fakat yedinci ve sekizinci sınıf müfredatında ise bu konuyla ilgili herhangi bir kazanıma rastlanılmamıştır. Bu anlamda sekizinci sınıf sosyal bilgiler müfredatında Türk Dünyasına yer verilmesinin gerekliliği yapılan görüşmeler sonucunda anlaşılmıştır. Araştırmada elde edilen diğer bir sonuçta Türk dünyasının yeterince tanınmadığı ve Türk dünyasıyla olan bağın yeterince bilinmediği sonucudur. Buna sebep olarak da yeterli alt yapıya sahip olunmaması gösterilmiştir. Sosyal bilgiler derslerinde Türk Dünyası konusuna yer verilmemesinin ilerleyen zamanlarda çeşitli sorunlara neden olabileceğine dönük bulgulara rastlanılmıştır. Bu bulgulardan hareketle bu öğrencilerin Türk Dünyasıyla ilgili yeterli donanıma sahip olmalarında ve organik bağlarımızın olduğu Türk Dünyasına yönelik eğilimlerin de yüzeysel ve yetersiz kalma gibi sorunların ortaya çıkması öngörülmektedir. Benzer bir çalışma eğitim, öğretimde var olan diğer paydaşlarla da yapılabilir. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkarılacak bilgi ve bulguların, Türk Dünyası açısından örnek teşkil etmesi ve ileride yapılacak olan bu tür çalışmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine how the failure to include the Turkish World topic in the social sciences curriculum will affect students' foreign policy knowledge. The aim of the study is to determine what the academicians' views are about the topic. In terms of enabling an in-depth study in the research, case studies (phenomenology) are used as qualitative research methods. The research was conducted using collection tool, interview. Easy reachable case sampling method was used in the research. The sample of the research is composed of three teaching staff who are working in the Department of Social Studies Teacher Education in Amasya University in 2015-2016. Semi-structured talks were held with the teaching staff working at Amasya University. As a result of the research, it has been seen that there is an acquirement in the sixth grade curriculum related to the Turkish world, but in the seventh and eighth grade curriculum there is acquirement on this subject. In this sense, the necessity of having the Turkish World topic in the eighth grade social studies curriculum was understood as the result of the interviews. Another result of the research is that the Turkish world is not well recognized and the connection with the Turkish world is not well known. It has also been shown that there are not enough infrastructures about the topic. Findings show that this could lead to various problems in the social studies lessons about Turkish World topic. From these findings it is envisaged that these students will have sufficient equipments related to the Turkish World and that the tendencies towards the Turkish World, where we have organic ties, will be superficial and inadequate. A similar study can be done with other stakeholders in education. It is expected that the information and findings that will come out as a result of this study will serve as an example for the Turkish world and to be the source of such studies to be carried out in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics