ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ KAYNAKLI KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-18
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 35-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Çorum il merkezindeki ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde öğrenci kaynaklı karşılaştıkları sorunları tespit ederek bununla ilgili çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Çorum il merkezindeki ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, Akşit (2011) tarafından oluşturulan veri toplama aracıyla toplanmıştır. Üç bölümden oluşan veri toplama aracının birinci bölümünde sosyal bilgiler öğretmenlerinin kişisel bilgilerini yönelik sorular bulunmakta, ikinci bölüm öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirttikleri 5 dereceli Likert tipi anketten oluşmakta ve üçüncü bölümde ise öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinde karşılaştıkları sorunları ifade ettikleri açık uçlu sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler SSPS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar da öğretmenlerin ortak nitelendirmelerine göre gruplandırılarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ve öğretmene karşı olumlu tutum içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrenciler, sosyal bilgiler dersini ezber dersi olarak görmekte, bu yüzden konuları içselleştirmemektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to figure out the problems of the social sciencet eachers working in secondry schools in Çorum about teaching social sciences and to put forward some suggestıons about the solutions. Survey method was used in the research. The universe of the study consists of social science teachers working in secondry schools in Çorum. The data obtained was gathered through the data tool developed by Akşit (2011). The data obtaining tool contains three sections. In the first section, there are questions about the personal details of the social science teachers. In the second part, a questiona ire with 5 degree Likert type was prepared to findout the problems that the social sciences face with in their classes during teaching and the third section there are open-ended questions in which the teachers express the problems in their classes. The obtained data was analysed by using SSPS 21 packet program. The answers given to the open-ended questions were classified related to common escriptions of the teachers. At the end of the study, it is determined that the students have positive attitude towards social sciences and social science teachers. Besides this, the students claimed that social science is a subject that the students should memorize and they added that they could not keep the subjects in mind for a long time.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics