FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)’NDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : işletme Ana Bilim Dalı
Number of pages: 528-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal okuryazarlık, parayı etkin bir biçimde yönetme ve bilinçli kararlar alma becerisidir. Finansal kararlar almanın hayatımızda önemli bir yeri vardır. Küreselleşen dünyada her geçen gün gelişmekte olan finansal araçların çokluğu bireylerin akıllarında soru işareti bırakmaktadır, Bireylerin finansal alanda kafa karışıklığını gidermeleri bu noktada önem arz etmektedir. Finansal okumaların arttırılması ve finansal bilgi düzeylerini ilerletilmesi hem bireyler açısından hem de ülke açısından söz konusu ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyini saptamaktır. Bu amaç ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 100 adet öğrenciye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiki açıdan yapılan incelemede Pearson Ki-Kare analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, örneklemde yer alan öğrencilerin finansal kavramlar ile ilgili olarak bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Finansal bilginin yönetiminde başarı algılaması ile yaş ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Financial literacy is the ability to effectively manage money and make informed decisions. Making financial decisions has an important place in our lives. The ever-increasing number of financial instruments in the globalizing world leave a mark on the minds of individuals. It is important at this point for individuals to get rid of confusion in the financial arena. Increasing financial literacy and advancing financial knowledge will contribute to the development of the country in terms of both the individual and the country. The purpose of this study is to determine the financial literacy level of university students. For this purpose, a questionnaire of 100 students, who were educated at the Faculty of Economics and Administrative Sciences, was applied. Pearson Chi-square analysis was used for the data analysis. As a result of the study, it was seen that the knowledge level of the students in the sample regarding the financial concepts is low. There was a significant relationship between perception of success in the management of financial information and age and class variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics