AFET YÖNETİM SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Afet Yönetimi ve Medya
Number of pages: 367-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun sosyal, kültürel, fiziksel, can ve mal kayıplarına sebebiyet veren olaylara afet denilmekte ve afetler insan kaynaklı afetler ile doğal afetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Afete hazırlığın temel amacı en hızlı şekilde toplumun bilinçlendirilmesi ve afetzedelere etkili ve yerinde yardım sağlanmasıdır. Afet yönetimi zarar azaltma, hazırlık, iyileştirme ve müdahale kısımlarından oluşmaktadır. Afet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan afete hazırlık sürecinin önemi gelişen teknoloji ve iletişim olanakları sayesinde artmaktadır. Afete hazırlık sürecinde kitle iletişim araçlarının önemi ise yadsınamaz bir gerçektir. Birçok işlevi olan kitle iletişim araçlarının bir işlevi de bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Afet öncesi bilgilendirme ve bilinçlendirme ise hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle toplumun afet konusunda bilinçlendirilmesinde en hızlı, en kolay, en ulaşılabilir ve en erişilebilir bilgilendirme ve bilinçlendirme aracı olan medyadan yararlanılmalıdır. Afet yönetimi, gerek reaktif yaklaşımla, gerekse proaktif yaklaşımla ele alındığında medyanın afete hazırlık aşamasında ve afet sonrasında önemli bir rolü ve işlevi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada; medyanın doğal afetlerde yüklenmiş olduğu rol, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseni kullanılarak incelenecek ve medyanın etkin kullanımı için öneriler geliştirilecektir.

Keywords

Abstract

Disaster is called as the events cause social, cultural, physical losses and also the loss of life and property of society. Disasters are divided into two as human related disasters and natural disasters. The chief goal of disaster preparedness is to raise awareness the fastest way possible and effectively help disaster victims. Disaster management consists of the mitigation, preparedness, recovery, and response Importance of disaster preparedness process that is the integral part of disaster management increases by means of advancing technology and communication opportunities. The significance of mass communication during the disaster preparedness process is the stubborn fact. One of the missions of mass communication tools that have many functions is to inform and raise awareness. To inform and raise awareness before the disaster is essential. This is because the media that is the quickest accessible, easiest informing and consciousness-raising tool needs to be benefited from to educate the society. It is seen when the disaster management is discussed by both a reactive and proactive approach that the media has a crucial role and function during the preparedness phase of disaster and and after the disaster as well. In this paper, the role of media plays in natural disasters will be reviewed by using document review pattern from the qualitative research methods. Besides, the suggestions will be developed to be used the media effectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics