VATANDAŞLARIN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: GÜVEN VE RİSK ALGISI DEĞİŞKENLERİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : E-Devlet
Number of pages: 144-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada e-devletin benimsenmesi konusuna odaklanılmaktadır. En genel anlamıyla kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri uygulamalar olarak ifade edilebilecek olan e-devletin, kamu yönetimlerine pek çok konuda katkı sunma ve hatta kamu yönetimleri için kronik problem haline gelmiş konulara çözüm sunma potansiyeli bulunmaktadır. Fakat, e-devletin söz konusu potansiyel katkısının ortaya çıkabilmesi nihayetinde e-devletin vatandaşlar tarafından benimsenmesinden geçmektedir. Bu bağlamda, çalışmada internete güven, devlete güven ve risk algısı değişkenlerinin e-devletin benimsenmesi üzerinde herhangi anlamlı bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Bursa ölçeğinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve Bursa’nın on farklı ilçesinde ikamet eden 605 vatandaşa ulaşılmıştır. Araştırma bulguları itibariyle, internete güven ve risk algısı değişkenlerinin e-devletin benimsenmesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öte yandan, devlete güven değişkeninin ise, e-devletin benimsenmesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The focus of the study is on the adoption of e-government. In the most general sense, e-government can be expressed as applications that public institutions implement by using information and communication technologies. The e-government has the potential to contribute to public administration in many ways and to offer solutions to issues that have become chronic problems for public administrations. However, the potential contribution of the e-government can only emerge after the e-government has been adopted by the citizens. In this context, it has been investigated whether there is any meaningful effect on the adoption of the e-government by the trust of internet, trust of government and perceived risk variables in the study. For this aim, an area survey was conducted in Bursa scale within the scope of the study and 605 citizens residing in ten different provinces of Bursa were reached. As a result of the research findings, it has been found that trust of internet and perceived risk variables have no significant effect on e-government adoption. On the other hand, it is seen that the trust of government variable has a positive and significant effect on the adoption of e-government.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics