TEOG SINAVI MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 439-447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokulların 8. sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için uygulanmaya başlayan ortak sınavlardır. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve ortaokulu bitiren öğrencilerin devam edeceği liseleri belirlemek için bu sınavlardan alınan puanlarına bakılmaktadır. Bu çalışma TEOG sınavı matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne (YBT) göre dağılımını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2014-2015 eğitim öğretim yılı 1. dönem uygulanan TEOG sınavı matematik dersi soruları YBT’nin bilişsel süreç ve bilgi boyutlarında sınıflandırılmıştır. Araştırma verileri, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, soruların YBT’nin bilişsel süreç boyutuna göre alt bilişsel basamaklara yığıldığı, dengesiz olarak dağıldığı, değerlendirme ve yaratma basamağında soru bulunmadığı, ayrıca soruların bilgi boyutunda kavramsal ve işlemsel bilgi düzeylerinde yer aldığı, hiçbir sorunun üst düzey zihinsel aktiviteleri gerektiren üst bilişsel bilgi seviyesinde olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Advancement from Primary Education to Secondary Education (TEOG) exams have been held since 2013-2014 education year including Turkish, Mathematics, Science and Technology, Culture of Religion and Knowledge of Ethics, Revolution History and Kemalism and Foreign Language for 8th graders. The results of these exams are utilised to determine the academic success level of students and the high schools in which they will pursue their education. This study was conducted to investigate the distribution of TEOG Mathematics exam questions according to the Renewed Bloom’s Taxonomy (RBT). In accordance with this purpose, the math questions from 2014-2015 Fall Semester TEOG have been categorised according to the RBT’s cognitive process and information dimensions. Research data has been gathered using document investigation which is a qualitative research method.The research concluded that the questions piled up on the lower cognitive levels, were distributed unevenly, did not include evaluation and creation level problems, additionally the questions fell into cognitive and operational knowledge level of the information dimension, and none of the questions required high level mental activities of high cognitive information level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics