14 EKİM 1973 GENEL SEÇİMİNİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE SOSYAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA BİR ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Siyaset ve Sosyal Bilimler
Number of pages: 448-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

14 Ekim 1973 genel seçimi Türk siyasal hayatında önemli bir eşiktir. Türkiye için 1961 anayasası ile başlayan yeni bir dönem siyasal, sosyal ve ekonomik değişimlerin toplumsal yapı üzerinde etkili olmasıyla birlikte siyasal alana yeni politik figür ve aktörlerin girdiği bir dönemin başlangıç noktasıdır. Siyasal alandaki bu çeşitlilik siyasi partiler üzerinde de mevcuttur. Altmışlı ve yetmişli yıllarda yeni kurulan partiler ve seçmen profiline yeni kesimlerin eklemlenmesiyle bu çeşitlilik kendisini göstermektedir. Cumhuriyet halk partisi(CHP)nde de bu değişim sürecinin etkileri görülmektedir. CHP için nüveleri ellili yılların sonunda başlayıp altmışlı yıllarda parti içi tartışmalarla olgunlaşan siyasi yelpazede ideolojik konumlandırma çabaları 1973 genel seçimi sonucunda ortaya çıkan tablo ile birlikte partinin sosyal demokrat dönüşüm içinde olduğu ve belirli bir ivme kazandığı görülmektedir. Seçim sonucu ile CHP kentlerde özellikle gecekondu bölgelerinde ve kırsalda kapitalist gelişmenin henüz tamamlanmadığı bölgelerde oy artışı sağlamıştır. 1973 genel seçim sonuçları CHP’nin sosyal demokrat söylem ve politikalarının değerlendirilmesi açısından önemli bir eşiktir.

Keywords

Abstract

The general election of October 14, 1973 is an important threshold in Turkish political life. A new era began with the 1961 constitution for Turkey political, social and economic changes affecting the social structure, it is the starting point of a period when new political figures and actors enter the political arena. This diversity on the political front is also present on the political parties. This diversity manifests itself in the articulation of new segments to newly formed parties and voter profiles in the sixties and seventies. In the Republican Public Party (RPP) the effects of this change process are seen. The struggle for ideological positioning in the political spectrum, beginning at the end of the fifties for the CHP and matured within the party in the sixties, with the picture emerging as the result of the general election of 1973, the party seems to be in a social democratic transformation and gain a certain momentum. With the result of the election, the RPP cities have increased the vote, particularly in the slum areas and in the regions where the capitalist development in rural areas has not yet been completed. The 1973 general election results are an important threshold for the assessment of the CHP's social democratic rhetoric and policies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics