ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA BETİMSEL BİR BAKIŞ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 50-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilişim ve iletişimin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde bilgiye sahip olmanın ve bilgi kulvarını bilgiye sahip olma çabasının ve yeni bilgiler geliştirme arayışlarının oluşturduğu günümüz dünyasında milletlerin ayakta kalması, bilgi teknolojilerini yönetebilmesi ancak toplumun okumaya ayırdığı zamanla doğrudan bağlantılıdır. Geçmiş medeniyetlerinde okumaya daha fazla zaman ayıran, el yazması binlerce eserin yer aldığı çok sayıda kütüphaneler kuran bir neslin devamını oluşturan günümüz Türk toplumunda ne yazık ki okuma oranı her geçen gün düşmekte, insanlarımız okuyan değil daha çok seyreden bir toplum görüntüsü kazanmaktadır. Bir toplumun öncelikle en fazla okuyan, bütçesinden düzenli olarak kitap almaya belirli bir kaynak ayıran kesimi tereddütsüz eğitimciler olmak zorundadır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak en az eğitim aldıkları uzmanlık alanında istendik bilgi düzeyine sahip olmak kadar önem taşımaktadır. Bu çalışmada öğretmen adayı durumundaki üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve okumaya ne kadar önem verdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Betimsel bir çalışma örneği oluşturan çalışmamıza farklı cinsiyet ve sınıf düzeylerinde okuyan toplam 166 öğrenci gönüllü olarak katılmış ve anket sorularını cevaplandırmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 105 tanesini (% 63,3) kız, 61 tanesini (% 36,7) ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Geçen yıl boyunca ankete katılan öğrencilerin % 48,2’si en az 1, en fazla 5 kitap okuduğunu belirtirken; öğrencilerin % 28,3’ü 6-10, % 12,7’si 11-20, % 7,8’i 20 den fazla kitap okuduğunu, öğrencilerin % 1,8’i ise hiç kitap okumadığını belirtmiştir. Geride kalan 1 yıl içinde okunan kitap sayısı dikkate alındığında öğretmen adayı durumundaki öğrenciler adına durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In today's world, where information and communication have changed at a dizzying pace, knowledge and the knowledge struggle, and the search for new information, the nation's survival and management of information technology are directly linked to the time the society devotes to reading. Unfortunately, the rate of reading is decreasing day by day in our society, which is the generation of a generation that has built up a large number of libraries that have spent a lot of time reading in the past civilizations and have thousands of manuscripts, and our people are getting more of a watching society than reading them. A society must first be the most educated, unrestrained educators who allocate a certain amount of resources regularly from the budget to buy books. In this context, giving reading habits to university students is at least as important as having the level of knowledge required in the field of specialization in which they are studying. In this study, it was tried to show the importance of reading habits and reading by the university students in the condition of being prospective teachers. The student's universe constitutes the students of the Department of Social Studies Teacher Education who are studying at the Amasya University Faculty of Education. A total of 166 students studying at different gender and class levels participated voluntarily and answered questionnaires. 105 students (63.3%) were female and 61 (36.7%) were male students. 48.2% of the students who participated in the survey during the last year stated that they read at least 1, at most 5 books; 28,3% of the students read 6-10, 12,7% read 11-20, 7,8% read 20 books and 1,8% of the students never read books. Taking into consideration the number of books read in the last 1 year, it seems that the situation is not innocent on behalf of the students who are candidate teachers

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics