GRUP TEORİSİ BAĞLAMINDA AB KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE EUROGRUPLAR: TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİ VE SİVİL GRUPLARIN EUROGRUPLARDA TEMSİLİ

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu : Siyaset bilimi
Number of pages: 31-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyaset sürecinde grup olgusuna ve grup etkililiğine dikkat çeken grup teorisine göre çoğulcu demokratik sistemlerde ortak çıkarlar etrafında örgütlenen gruplar, karar alma süreçlerine erişim sağlamak ve güç elde etmek için rekabete girişmekte, gruplararası rekabette üstün gelen gruplar politikaları yönlendirebilmektedir. AB’de de sivil ve üretici çıkarlarını temsil eden gruplar, ulusal federasyonlar, intergruplar, yabancı gruplar ve Eurogruplar şeklinde örgütlenerek karar otoriteleriyle etkileşime girmektedir. Bu gruplardan AB kurumlarına bilgi ve uzman sağlayarak görüş belirten Eurogruplar, erişim dereceleri yüksek gruplar olarak, hem ulusal düzeydeki uyum politikalarını hem de AB karar alma süreçleri tarafından üretilen siyasaları, Avrupa düzeyinde organize olmuş çıkarları doğrultusunda etkilemek için faaliyet göstermektedir. Bu çalışmada, Eurogruplardan, Türkiye’deki sivil ve üretici grupların temsil edildiği EURCHAMBERS, UNİCE, ETUC, UAPME, EURATEX, EUROCOTON, YES FOR EUROPE/JEUNE, AECM, COPA/COGECA, CCBE, EWL, EEB, EUA ve CEMR incelenmiştir. Ayrıca Eurogruplarda temsil edilen Türkiye’deki sivil ve üretici grupların bu temsilden beklentileri ve sağladıkları faydalar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

According to the group theory which draws attention to group fact and group effectiveness, organised groups around common interests in pluralist democratic system are in competition with each other for getting power and accessing to decision-making process so the prevailing groups interfactional competitions can govern the policies. Also in the EU, groups representing the interests of civil and producers interact with decision authorities in the form of national federations, intergroups, foreign groups and Eurogroups. Eurogroups delivering their opinions by providing information and expertise to EU instutions from these groups, are high access-level groups and the politics produced by both the national level adaptation policies and the EU decision-making processes get into act to influence these politics according to the organized interests at the European level. In this study, Eurogroups representing civil and producer groups in Turkey, namely as EURCHAMBERS, UNİCE, ETUC, UAPME, EURATEX, EUROCOTON, YES FOR EUROPE/JEUNE, AECM, COPA/COGECA, CCBE, EWL, EEB, EUA and CEMR are examined. Besides, benefits and expectations from this representation in Eurogroups of civil and producer groups in Turkey is tried to be determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics