KONYA’NIN SOMUT KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 207-216
Year-Number: 2018-21

Abstract

Turizm, genel tanımlarının yanında bireyler, gruplar ve toplumlararası ekonomi ve sosyo-kültürel bakımından ilişkiler meydana getiren çağdaş toplumsal bir olgudur. Bu çağdaş toplumsal olgu, gün geçtikçe toplumun her bireyini ilgilendiren bir duruma geçerek iş hayatının monotonluğundan usanan, tükenmişlik sendromu yaşayan insanlar için de toplumsal bir terapiye dönüşmüştür. Bu anlam yüklemesi ile turizm, modern toplum insanı için bir kaçış ve yönelişi ifade eder. Bugünkü dünya medeniyetinin beşiği sayılan Konya kenti, Çatalhöyük’te ortaya çıkan Ana Tanrıça Kültü, Hıristiyan ve İslam dinlerine ait somut kültürel varlıkları ile birlikte inanç tarihi açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışmamızda Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültünden başlayarak Hristiyanlığa ve İslam’a ait somut kültürel değer yapılarının tanıtılması ve bu konuda Konya’da yapılan çalışmaların “İnanç Turizmi” kapsamında değerlendirilmesi üzerine olacaktır.

Keywords

Abstract

Tourism is a contemporary social phenomenon that brings about relations between individuals, groups and societies in terms of economy and socio-cultural. This contemporary social phenomenon has become a social therapy for the people who are suffering from the monotony of business life and the burnout syndrome. In this sense, tourism means an escape and orientation for the people of modern society. The Konya city accepted cradle of civilizations, has an important place in the history of religious, along with the concrete cultural assets of the Mother Goddess Culture, Christian and Islamic religions that emerged in Çatalhöyük. This study will be based on the introduction of tangible cultural value structures belonging to Christianity and Islam starting from Çatalhöyük Mother Goddess Culture and the evaluation of works in Konya within the scope of "Religious Tourism".

Keywords