AMASYA TÜRKÜLERİNİN SÖZ VE MÜZİK UNSURLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ,
A STUDY OF AMASYA FOLK SONGS IN TERMS OF LYRICAL AND MUSİCAL ELEMENTS

Author:

Number of pages : 372-386

Abstract

Türküler, Türk insanının coşku, sevinç, üzüntü, sitem ve daha birçok duygusunu dile getiren, içinde yaşadığı yörenin fiziki ve beşeri özelliklerini anlatan ezgilerin tümüdür. Türküler konuları bakımıyla Türk toplumunun milli kimlik özelliklerinin, müziksel açıdan bir aynasıdır. Bir toplumun yaşayan hafızası olmasından dolayı türküler, meydana geldiği yörenin en önemli tarihi ve sosyo-kültürel zenginliklerindendir. Türküler müzik bilimi içerisinde ses aralıkları, melodik yapıları, kullanılan sazlar ve o yöre sazlarının teknik bilgileri, eserlerin ritmik yapıları gibi alanlarda incelemeye müsait olabildiği gibi konuları, içerikleri açısından da önemli bir araştırma alanıdır. Ayrıca türkülerde isimleri geçen pek çok unsur o yörenin kültürel, coğrafi özellikleri açısında bilgiler vermektedir. Türküleri betimsel olarak inceleyen bu araştırma, gerek TRT repertuarında ve türkü albümlerinde gerekse halk arasında söylene gelmiş Amasya yöresine ait türküler üzerinde yapılmıştır. Çalışmada izlenen yol öncelikle türkülerin konularının sınıflandırılması, içeriklerinin belirlenmesi ve kullanılan sembol ve motiflerle oluşturulan tabloların yorumlanması şeklindedir. Böylelikle Amasya’nın kültürel yapısı türkülere ekseninde işlenmiştir. Amasya türküleri, pek çok Anadolu şehrinde olduğu gibi bağlama (saz) eşliğinde çalınıp söylenmektedir. Bu gelenek binlerce yıl öncesine dayanan Orta Asya müzik kültürüne kadar uzanmaktadır. Anadolu insanının duygu ve düşüncesini en sade ve temiz bir şekilde dile getirmektedir türküler. Amasya türküleri, literatür taraması ve Türk halk müziği uzmanlarının görüşleriyle elde edilmiştir. Bu türküler sözel ve müzik unsurları bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Amasya yöresine ait olan türkülerin yazınsal ve müziksel öğeleri kendi kültürünü tam olarak aktarabilen bir özelliği olduğu sonucuna varılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Folk songs reflect Turkish people's happiness, enthusiasm, sadness in terms of physical and human based factors. Folk songs express Turkish people's identity like a mirror. They are important because of carriying living feature of the society. Folk songs in music science not only being open to research pitch, melodical features, technical informance of the instruments ,technical structure of the works but also a scientific branch whıch can be investigated. In addition to this many factors in folk songs give information of the geographies culture. Folk songs which go back to centuries ago have importance as they can be in poetry form played by turkish instrument bağlama. This research which investigates folk songs in desciptive way, either in TRT repertoire and folk song album or investigating folk songs told by the people in Amasya region. The steps of the research is classification of the folk songs, determining the contents and interpreting symbol and patterms of the pictures. Cultural structure of Amasya is shaped by its folk songs. Amasya folk songs, as it has been in middle East cities, played with stringed instrument ''bağlama''. This tradition dates back to billion years ago seen in Middle Asia culture. Folk songs symbolizes Anatolian people's pure feelings and thoughts. Although folk songs refer to the all people living in the society. Amasya folk songs used in the study were obtained from the through a review of related literature and also through interviews with Turkish folk music authorities. The collected folk songs were classified based on musical elements and the topics expressed in their lyrics. According to the findings of the study, it was concluded that the literary and musical elements of the folk songs of Amasya province had certain characteristics that could accurately narrate its own culture and suggestions were presented based on these conclusions.

Keywords