TR72 BÖLGESİNDE YAKIN GEÇMİŞTE İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-24
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 24-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçerisinde dünyamızın da yer aldığı evrenin şüphesiz en değerli elemanı insandır. İnsanın var olduğu andan bugüne kadar geçen beşeri yürüyüş, beraberinde çok farklı sosyo-kültürel mirasın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Doğal çevrenin elemanlarından olan ve kutlu insan yürüyüşünün her anını etkileyen en önemli etkenlerden birisi de iklimdir. Doğal ve zaruri olan insan-çevre etkileşimi sürecinde her doğal etken gibi iklim elemanları da zara görebilmekte, gerekli ve yararlı işlevsellik, zararlı bir sürece dönüşebilmektedir. Hızla artan dünya nüfusunun yanında, sanayi inkılabından günümüze değin süratli bir gelişme gösteren teknolojinin beraberinde getirdiği olumsuzluklar doğal dengenin daha belirgin bir şekilde tahribine yol açmakta, dün önemsenmeyen sorunlar için bugün insanlık acil koduyla çözüm arayışını sürdürmektedir. Günümüzde hemen herkesin kabul ettiği ve günlük, mevsimlik hava olaylarında görülen farklılaşmayı dikkate alarak, dünyamızın geleceği hakkında karamsar tablo çizdiği ve biyolojik bir tehdit olduğunu kabul ettiği bir küresel ısınmadan bahsedilmektedir. Her geçen gün daha da kuvvetle hissetmeye başladığımız bu küresel tehdide karşı alınacak önlemlerle ilgili dünya çapında çalışmalar yapılmakta, gelecek kuşaklara yaşanılır bir dünya bırakabilmenin mücadelesi verilmektedir. Özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan bu çalışmaların en önemlilerin birisi Kyoto sözleşmesidir. Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) üye olurken, 26 Ağustos 2009 tarihinde de Kyoto sözleşmesine üye olmuştur. Dünyada gerek nüfus artışının, gerekse teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde değiştiği 20.yüzyılın ikinci yarısında atmosferde bulunan sera gazlarının en etkilisi olan Karbon dioksitin (CO²) miktarı ilk defa tehlike sınırının üzerine çıkmış, gezegenimizin küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Bu çalışmada küresel bir sorun haline gelen ve tüm insanlığın işbirliği içinde çok acil önlem alması gereken sera gazı emisyonlarının artmasının, İç Anadolu Bölgesinin doğu kesiminde yer alan ve TR72 bölgesi olarak belirlenen sahada bulunan Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta yakın geçmişte iklimsel değişmelerin, özellikle sıcaklık, yağış miktarı ve dağılışında nasıl bir değişikliğe yol açtığını tespit etmek amaçlanmıştır. Küresel ısınmanın gelecekte yol açacağı öngörüsünde bulunulan sorunların inceleme sahasını nasıl etkileyeceği hakkında bir görüş ortaya konulması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Human beings are the important elements of the universe where our planet Earth is situated. Since the existence of the human beings, people have displayed many different socio- cultural heritage. The climate is the most important factor that affects the every moment of the people living on this planet. In the process of human-environment interaction which is natural and neccessary, the climate elements are affected in a negative way and this neccessary and functional process can turn into harmful process. Besides the fast increase in the population of the world, the negative effect of the developing technology harms the natural balance and the human beings have started to search new solutions with an emergency code. Today everybody mention about the threat based on global warning which is dangerous biologically by considering the differences that occur in daily and seasonally climate events. Many studies against to prevent this threat have been carrying on in everywhere in the world as this negative effect has been seen in all parts of the world. The purpose of these studies is to inherit a better world for the young generation. One of these studies appeared in last period of the 20th century is the KYOTO agreement. Turkey became the member of United Nations Climate Network Agreement on May 24, 2004 and signed the agreement on August 26, 2009. Because of the fast population increase and the development of the technology in the second half of the 20th century, the amount of the carbon dioxide which is the most dangerous type of the greenhouse gases is above the average level for the first time and The Earth encounters with global warning threat. This study aims to investigate the climatically changes that affect the temperature, raindrop average and their distribution in TR 72 Region which includes Kayseri, Sivas and Yozgat cities that are situated in the east part of Middle Anatolia Region. It is also aimed to predict the negative effects of the global warming in the mentioned area and to find out some solutions to prevent the region from these undesired effects.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics