MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler
Number of pages: 108-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerinin kendine saygı düzeyleri ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmaya Samsun İli Merkez İlçede bulunan Meslek Yüksekokulu’nda 2017-2018 öğretim yılında çeşitli Programlarda öğrenim gören ve seçkisiz olarak örneklenen 269 ön lisans üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada Kendine Saygı Ölçeği (KSÖ) (Bogenç, 2005) ile Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Anketi kullanılmıştır. Sonuçlar, araştırmada elde edilen bulgular ışığında tartışılmış ve araştırmada belirlenen değişkenlerin aralarında ilişki düzeyi ve anlamlılığı istatistiksel olarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular yükseköğretimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireylerin kendine saygılarını artırmada okul psikolojik danışmanlığı hizmetinin önemini vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the relationship between self-esteem levels of students who are studying in Vocational Schools and social media usage habits. 269 ??associate undergraduate students participated in the research in the Vocational School of Higher Education in Samsun Province in 2017-2018 academic years. The self-esteem scale (KSÖ) (Bogenç, 2005) and the Social Media Habits Questionnaire were used in the study. The results were discussed in the findings of the research, and the level of relationship and the significance of the variables determined in the study were examined statistically. Findings from the research emphasize the importance of school psychological counseling in increasing self-esteem of individuals in psychological counseling and guidance services in higher education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics